Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Analiza instytucjonalna - Konstruktywizm w teorii instytucji

  Między przekonaniem o istnieniu jakiegoś problemu a jego realnym istnieniem nie ma bezpośredniej korespondencji. Mimo to aktor polityczny podejmuje określone działanie, lub rezygnuje z innego działania na podstawie własnej oceny sytuacji. Zagrożenie globalnym ociepleniem przez długi czas uważane było za...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /3 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza instytucjonalna - Instytucjonalizm racjonalnego wyboru

  Jest to nurt analizy instytucjonalnej, który przyjmuje, że instytucje to areny działań politycznych, które tworzy się w celu wywołania zmiany zachowań politycznych zmian może być wskazana z punktu widzenia interesu społecznego. Celem interwencji rządu jest tworzenie instytucjonalnych aren współpracy i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /1 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza instytucjonalna - Idee jako czynnik zmiany instytucjonalnej

  Jednym z dylematów historycznego instytucjonalizmu jest wyjaśnianie zmiany politycznej. Główny nurt instytucjonalizmu przyjmuje, że „instytucje polityczne wpływają na zachowania aktorów społecznych kształtując wartości, normy, interesy, tożsamości i przekonania”. (…) Instytucje ucieleśniają określone...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /3 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza instytucjonalna - Instytucjonalizm historyczny

  Instytucjonalizm historyczny to jedno z lepiej opracowanych pod względem metodologicznym podejść badawczych w analizie instytucjonalnej. Przedstawiciele tego nurtu skupiają uwagę na roli kontekstów instytucjonalnych i społecznych, w których zachodzą badane zjawiska polityczne. Ważne miejsce przypisuje się...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /3 757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza instytucjonalna - Wpływ instytucji na zachowania

  Przypisywanie instytucjom roli zmiennych wyjaśniających zachowania, implikuje kluczowe znaczenie tego pojęcia w analizie politologicznej. Jak pisze V. Lowndes (2006 : 94) „Instytucje polityczne wpływają na zachowania aktorów społecznych kształtując ich wartości, normy, interesy, tożsamości i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /3 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza instytucjonalna - Funkcje instytucji

  Instytucje podobnie jak inne struktury spełniają podwójną funkcję : ograniczają swobodę podmiotu przez implementację reguł i norm a jednocześnie otwierają możliwości działania politycznego. Na przykład instytucja sukcesji władzy w drodze wyborów wyklucza możliwość innego sposobu rekrutacji elit...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /1 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza instytucjonalna - Dwa typy norm w organizacjach

  Wyróżnia się normy formalne nieformalne Normy formalne (prawne) zapisane są w konstytucjach, ustawach, rozporządzeniach, przepisach administracyjnych, statutach organizacji itp. Jednak tylko część norm społecznych i politycznych można sformalizować i zapisać w kodeksach. Wewnątrz każdej organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /2 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza instytucjonalna - Instytucje jako wzory działania

  W ostatnich dwóch dekadach w literaturze pojawiły się szersze definicje instytucji uwzględniające społeczny nieformalne aspekty regulacji zachowań. W szerokim ujęciu instytucja to każda zrutynizowana praktyka działania w ramach konwencji uznanych za obowiązujące w danym społeczeństwie, grupie lub...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /2 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza instytucjonalna - Formalne definicje instytucji

  Jak wiele innych terminów w naukach społecznych pojęcie instytucji nie doczekało się dotychczas jednoznacznej definicji. Według Roberta Dahla (2007 : 66) „instytucja to grupa ról powiązanych ze sobą w regularny, przewidywalny sposób, które jednostki wewnątrz i na zewnątrz instytucji uważają za...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /1 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza instytucjonalna - Tradycje i rozwój analizy instytucjonalnej

  Tradycyjny instytucjonalizm stanowił główny nurt badaniach politologicznych do połowy dwudziestego wieku. Na początku ubiegłego stulecia angielski uczony Graham Wallas zapisał następującą obserwację : „Wszyscy badacze polityki analizują instytucje unikając analiz człowieka” (cyt w Rhodes, 1995 : 45)...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /7 073

  praca w formacie txt

Do góry