Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Indywidualizm

  Psychologiczna: postawa życiowa cechująca się afirmacją własnego „ja”, dążeniem do osobistej niezależności i samodzielności, poleganiem na sobie. Wobec otoczenia społecznego często manifestuje się w postaci przeciwstawiania się zasadom, zwyczajom bądź tradycjom obowiązującym w danej grupie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /1 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postawa polityczna

  Postawa polityczna to względnie trwały stosunek jednostki do politykim systemu politycznego i jego poszczególnych składników, tj. grup, organizacji, elit, przywódców, wartości, zasad, decyzji, zjawisk, procesów, etc., stanowiący zasadniczy element kultury politycznej. Postawy są jedną z form świadomości...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologiczne podejście w analizie politologicznej

  O narodzinach podejścia psychologicznego w analizie politologicznej możemy mówić mniej więcej w latach 40 XX wieku. Jego początku należy wiązać z behawioryzmem, a więc nurtem XX wiecznej psychologii badającym zjawiska społeczne pod kątem ich psychicznych lub świadomowościowych aspektów funkcjonowania...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Relacje między teorią a praktyką

  Teoria często bywa przeciwstawiana praktyce, co sugeruje niezgodność z rzeczywistością, utopijność, czy bezużyteczność w przypadku jej praktycznego zastosowania. Praktyka jest tym, co się wydarza w doświadczanej rzeczywistości, a teorię wskazuje się jako zespół idei i poglądów wypowiadanych w...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poziomy analizy teoretycznej

  Podstawowym komponentem teorii są twierdzenia ogólne. Twierdzenie to zaś zdanie, orzekające o przedmiocie, którego dotyczy.

  Indukcja i dedukcja są metodami pozwalającymi łączyć wiedzę empiryczną z twierdzeniami ogólnymi. Połączenie tych dwóch poziomów badawczych umożliwia racjonalną eksplanację i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria jako perspektywa badawcza

  Teorie traktuje się tak, jak gdyby była paradygmatem oferującym “miejsce z którego się patrzy”. I “sposobem w jaki należy patrzeć”- a więc jako ogólny zestaw dyrektyw odnoszących się do sposobów badania rzeczywistości politycznej, tworzących określoną orientację problemową. W tych okolicznościach...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowanie ładu pojęciowego

  Schemat pojęciowy stanowi pewnego rodzaju zbiór kategorii analitycznych , jest siatką pojęć i definicji, organizujących poznanie i językową prezentację danego wycinka rzeczywistości. Największe niebezpieczeństwo utożsamiania teorii z modelem pojęciowym albo strukturą pojęciową zachodzi w ramach...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /1 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria normatywna a empiryczna

  (autor- Heywood) -->Nauki polityczne w dużym stopniu mają istotny komponent teoretyczny. Przykładowo, teorie, które głoszą , że klasa społeczna jest zasadniczym determinantem zachowania wyborczego czy że rewolucje wybuchają w czasach rosnących aspiracji, są istotne dla zrozumienia dowodów empirycznych...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie teorii

  Teoria- jest propozycją wyjąśniającą , ideą lub zbiorem idei, które w pewien sposób starają się nadać porządek bądź znaczenie określonym zjawiskom.

  Termin teoria w szerokim tego słowa rozumieniu oznacza każdy zbiór założeń ontologicznych, epistemologicznych i metodologicznych, abstrakcyjnych...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza instytucjonalna - Podejście systemowe

  W socjologii i politologii popularną wersją analizy strukturalnej jest funkcjonalizm. Jest to holistyczny paradygmat analityczny stworzony przez socjologów T. Parsonsa i R Mertona. Na potrzeby politologii analiza systemowa została zaadoptowana przez Davida Eastona. Funkcjonalizm utrzymuje, że społeczeństwa...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /3 687

  praca w formacie txt

Do góry