Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Administracja publiczna w systemie semiprezydenckim - V REPUBLIKA FRANCUSKA I FINLANDIA

  Prezydent jest „zwornikiem” systemu polit i arbitrem w sporach między różnymi ogniwami władzy publicznej. Zgodnie z konst przewodniczy obradom gabinetu.

  Choć konstytucyjnie gabinet odpowiada solidarnie przed parlamentem, to jednak ministrowie ponoszą osobistą odpowiedzialność przezd...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /3 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja publiczna w systemie semiprezydenckim - ISTOTA REŻIMU SEMIPTREZYDENCKIEGO

  Aktywność polit prezydenta w ramach dualistycznej egzekutywy, którą współtworzy on z premierem stojącym na czele gabinetu, stanowiącym ciało kolegialne. Aktywność ta wyraża się w faktycznym przewodzeniu rządowi w zakresie kształtowania polit wewnętrznej i zagranicznej lub wręcz jej...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo koncentracji

  Charakterystyka

  Prawo koncentracji (autor:Frederik Taylor):

  Jeżeli kilka elementów wykonujących czynności jednakowe (podobne) połączymy w jeden zespół działający razem lub zastąpimy jednym większym organem wykonującym tę samą czynność w ilości równej produkcji wszystkich elementów, to ogólny...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.07.2011 Znaków /518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycja rządu w reżimie prezydenckim USA

  2 okoliczności tkwiące we właściwościach otoczenia subsystemu admin. pub.:

  System dwupartyjny i natura amerykańskich partii polit. => rywalizacja między dwoma wielkimi, mało spójnymi ideologicznie i organizacyjnie ugrupowaniami; nie ma dyscypliny partyjnej bo i tak nie można odwołać prezydenta...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /19.07.2011 Znaków /2 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISTOTA REŻIMU PTREZYDENCKIEGO (USA)

  Występuje w nim jeden ośrodek kierowniczy całego podsystemu. Funkcję tę spełnia prezydent, będący jednocześnie głową państwa i zwierzchnikiem rządu oraz admin. federalnej (tzw. monizm egzekutywy).

  Funkcja prezydenta powierzana jest określonej osobie na z góry przewidziany stały termin...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /19.07.2011 Znaków /1 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja publiczna w reżimie prezydenckim

  Ścisłe rozdzielenie polityki (działalność ustawodawcza), a administracją (wykonywanie ustaw) jest niemożliwe. Powody:

  - konfiguracja polit. parlamentu, będąca rezultatem wyborów, znajduje bezpośredni wyraz w partyjnej kompozycji rządu, a nierzadko i szeroko rozumianej służby cywilnej, która stanowi...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /19.07.2011 Znaków /1 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOSOBY REKRUTACJI DO ELITY BIUROKRATYCZNEJ - Równośc płci

  Brak odpowiednich proporcji, kobiety raczej sprawują niższe etaty w biurokracji oraz stanowią do 15% pracowników (inaczej jest jedynie w Norwegii). Jest to wynik zarówno dyskryminacji jak i skutek tego ze niewiele kobiet dotychczas o te stanowiska zabiegało.

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /19.07.2011 Znaków /276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOSOBY REKRUTACJI DO ELITY BIUROKRATYCZNEJ - Struktura etniczna

  Dominująca grupa etniczna jest z reguły nadreprezentowana w sektorze publicznym. Zjawisko to jest szczególnie widoczne na wyższych stanowiskach, może to być konsekwencją nierówności w dostępie do systemu edukacyjnego lub społecznie akceptowanych wzorów mobilności społecznej.

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /19.07.2011 Znaków /307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOSOBY REKRUTACJI DO ELITY BIUROKRATYCZNEJ - Struktura społeczna

  Zazwyczaj na stanowiskach urzędowych są ludzie średniej klasy, z odpowiednim wykształceniem (wyższe często z odpowiednimi specjalizacjami). U podstaw rekrutacji leżą więc nierówność w dostępie do systemu edukacji, często muszą to być uczelni o renomowanym prestiżu. Ważne są trzy typy kwalifikacji...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /19.07.2011 Znaków /495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOSOBY REKRUTACJI DO ELITY BIUROKRATYCZNEJ - Kształcenie kadr w Europie

  Odbywa sie przede wszystkim na uczelniach wyższych są to m.in.:

  Francja- państwowa szkoła administracji ENA

  Niemcy- wyższa szkoła nauk administracyjnych Speyer

  W. Brytania- szkoła administracji państwowej CSC

  Polska- Krajowa Szkoła Administracji Publicznej w Warszawie

  W Polsce rekrutacja do...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /19.07.2011 Znaków /569

  praca w formacie txt

Do góry