Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  DOBRO WSPÓLNE

  Dobro tych wszystkich osób, których w istotny sposób dotyczą podejmowane decyzje. Wspólnym dobrem dla członków jakiejś grupy jest to, co wybraliby, gdyby znali konsekwencje swojego wyboru oraz wyborów alternatywnych.

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobra publiczne

  DOBRO PUBLICZNE

  Dobrami publicznymi nazywamy:

  a) według kryterium odpłatności (ekonomicznego) są to te dobra, które są finansowane przez budżet państwa, budżety samorządowe i inne fundusze publiczne. W takim ujęciu dobra publiczne tworzą konsumpcję zbiorową społeczeństwa, która jest finansowana z...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korporatyzm a administracja publiczna

  Typy realizacji łączących adm z grupami:

  legalny charakter wzajemnych powiązań, wyznaczony normami proceduralnymi:

  -KORPORATYZM- działalność ograniczonej liczby dobrze wyodrębnionych nie konkurujących ze sobą, funkcjonalnie wyspecjalizowanych grup, w których członkostwo jest obowiązkowe...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola polityczna i społeczna AP

  Instytucje kontroli zewnętrznej AP : ombudsman, urząd audytorski, NIK\

  Wewnętrzna kontrola administracji : inspekcje

  Instytucje kontrolujące AP to (na przykładzie Europy)

  W Szwecji instytucja ombudsmana, który jest rzecznikiem parlamentu mającym za zadanie kontrolować działalność AP zarówno na...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /3 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzór polityczny, prawny oraz finansowy nad administracja publiczną

  Nadzór w prawie administracyjnym oznacza „badanie działalności danego podmiotu administrującego (kontrola) połączone z możliwością pomocy, wpływu, a także modyfikacji tej działalności, dokonywane przez organ zwierzchni organizacyjnie bądź funkcjonalnie, w celu zapewnienia zgodności tej działalności...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patologie w AP i sposoby jej ograniczenia - NOMENKLATURA

  Polega na obsadzie stanowisk w niemal wszystkich sferach funkcjonowania państwa, a także społeczeństwa przez osoby wskazane i popierane przez organy rządzącej partii. Osoby te desygnowano na podstawie nigdy nie ujawnianych publicznie kryteriów ustalanych przez grupy partyjne. Brak jawności w obsadzie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patologie w AP i sposoby jej ograniczenia - PROBLEM OSIĄGANIA STOPNIA NIEKOMPETENCJI

  L.J. Peter: w hierarchii każdy pracownik stara się wznieść na swój szczebel niekompetencji. Z tego wynika, że z biegiem czasu każde stanowisko zostaje objęte przez pracownika, który nie ma kompetencji do wykonywania swych obowiązków. Pracę zaś wykonują ci, którzy nie osiągnęli jeszcze swego stopnia...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patologie w AP i sposoby jej ograniczenia - PATOLOGICZNA PARTYJNOŚĆ

  Chodzi o sposoby powoływania organów i kreacji urzędników a także funkcjonowanie podmiotów. Powoływania na stanowiska w administracji ludzi z klucza partyjnego powoduje realizację celu prywatnego w ramach i strukturze organizmu publicznego. Szczególnym przejawem partyjności państwa są partyjni...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patologie w AP i sposoby jej ograniczenia - LOBBING

  Państwo demokratyczne stara się cywilizować lobbing przez jego legalizuję i narzucenie elementarnych zasad. Obywatele i inne podmioty powinny korzystać z dostępu do informacji o planach legislacyjnych, zaś na osobach publicznych musi ciążyć obowiązek ujawnienia wszystkich kontaktów z aktywnymi grupami...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patologie w AP i sposoby jej ograniczenia - KORUPCJA

  Definicje:

  Cywilnoprawna konwencja o korupcji.

  Korupcja oznacza wręczanie, przyjmowanie, żądanie lub proponowanie bezpośrednio lub pośrednio, łapówki lub jakiejkolwiek innej , korzyści albo jej obietnicę, która wypacza prawidłowe funkcjonowanie obowiązków lub zachowanie wymagane od osoby przyjmującej...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /2 299

  praca w formacie txt

Do góry