Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Podstawowe kryteria podziału kompetencji administracji rządowej i administracji samorządowej

  Katalog spraw poszerzonych i rozstrzyganych zwłaszcza przez organy samorządowe w drodze decyzji administracyjnych powinien być następujący:

  Sprawa nie może przekraczać zakresu gminnego (powiatowego, wojewódzkiego, terytorialnego, merytorycznego, organizacyjnego, funkcjonalnego); trzeba też...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Policja administracyjna

  Przez policję administracyjną rozumieć można całość interwencji administracji zmierzających do narzucenia swobodnej działalności jednostek dyscypliny wymaganej przez życie w społeczeństwie. Policja ma raczej charakter prewencyjny. Jej głównym celem jest regulacja tych zadań, które maja znaczenie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy w pomocniczych jednostkach podziału gminy - Dzielnica / osiedle

  Organem uchwałodawczym w dzielnicy lub osiedlu jest rada – organ przedstawicielski wybrany według zasad ustalonych przez radę gminy.

  Organem wykonawczym rady dzielnicowej (osiedlowej) jest zarząd z przewodniczącym na czele.

  W jednostkach podziału pomocniczego miast przyjęto zatem zasadę...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy w pomocniczych jednostkach podziału gminy - Sołectwo

  Organem ustawodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, w którym mogą uczestniczyć z głosem rozstrzygającym wszyscy obywatele gminy, zamieszkali na terenie sołectwa. Zebranie wiejskiej jest tradycyjna formą samorządową, instytucją demokracji bezpośredniej. Można przyjąć, że zebranie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wieloosobowa edycja

  Charakterystyka

  Proces jednoczesnego redagowania dokumentów przez dwie lub więcej osób z wykorzystaniem technologii sieciowych.

  Aplikacje umożliwiające grupową edycję Moonedit

  Edycja jest możliwa tylko dla tekstów, jednak w większości przypadków to zupełnie wystarcza. Dodatkowo dostępny jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.07.2011 Znaków /2 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy w pomocniczych jednostkach podziału gminy

  Gmina jest podzielona terytorialnie na jednostki pomocnicze, jakie jak sołectwa na obszarach wiejskich, dzielnice czy osiedla w miastach, wreszcie miasta na terenie gminy.

  Są one tworzone na podstawie art. 5 ustawy gminnej, w drodze uchwały rady gminy, z urzędu, po przeprowadzeniu konsultacji z...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wójt (burmistrz, prezydent miasta)

  Wójt jest zgodnie z art. 26 ustawy o samorządzie gminnym organem wykonawczym gminy.

  Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy.

  Mandatu wójta nie można łączyć z mandatem wójta lub...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /2 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada gminy

  Artykuł 18 ustawy gminnej przyjmuje zasadę domniemania właściwości rady, przekazując jej wszystkie sprawy z zakresu działania gminy, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

  Ponadto ustawa ta określa katalog najważniejszych spraw gminy, gdzie rada ma właściwość wyłączną. Są to...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /4 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Referendum gminne

  Jest sposobem bezpośredniego sprawowania władzy w sprawach ważnych dla gminy.

  W referendum mogą brać udział mieszkańcy gminy uprawnieni do głosowania. Zgodnie z przepisami ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw są to obywatele polscy, którzy ukończyli 18...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁĄDZE GMINY

  W ustawie o samorządzie gminnym używa się pojęcia „władze gminy” dla określenia podmiotów upoważnionych do rozstrzygania w sprawach gminy.

  Pierwotnym adresatem norm kompetencyjnych jest w gminie wspólnota samorządowa, którą z mocy prawa tworzą mieszkańcy gminy.

  Wspólnota samorządowa...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /494

  praca w formacie txt

Do góry