Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Administracja publiczna na szczeblu województwa - Wojewodowie

  Wojewodę powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Wicewojewodów powołuje i odwołuje Premier na wniosek wojewody.

  Wojewoda jest:

  1) Przedstawicielem Rady Ministrów w województwie – z tego tytułu odpowiada za wykonywanie polityki rządu na...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /2 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja publiczna na szczeblu województwa

  Zadania administracji rządowej w województwie wykonują:

  Wojewoda

  Działający pod zwierzchnictwem wojewody kierownicy zespolonych służb i straży wykonujący zadania i kompetencje określone w ustawach, w imieniu: 1) wojewody z ustawowego upoważnienia 2) własnym, jeżeli ustawy tak...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powiat - Administracja zespolona

  Zespolenia aparatu administracyjnego występuje na wszystkich płaszczyznach administracji samorządowej

  Zasada zespolenia wyrażona jest w art. 33 ustawy powiatowej. Zgodnie z tym przepisem zarząd powiatu wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego, kierowników powiatowych służb...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starosta

  Starosta organizuje pracę zarządu powiatu jako jego przewodniczący i starostwa powiatowego jako jego kierownik

  Jest zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży

  Kieruje bieżącymi...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarząd powiatu

  Zarząd jest organem wykonawczym powiatu.

  W skład zarządu powiatu wchodzą starosta jako przewodniczący oraz pozostali członkowie w liczbie od 3 do 4 osób, w tym wicestarosta, wybrani przez radę powiatu ze swego grona, bądź spoza składu rady.

  Członkostwa w zarządzie nie można...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /2 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada powiatu

  Artykuł 12 ustawy powiatowej określa zakres wyłącznej właściwości rady. Należą tu sprawy:

  Organizacyjne (uchwalanie statutu powiatu; tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych oraz wyposażanie ich w majątek; podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /3 988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Referendum powiatowe

  Jest sposobem bezpośredniego sprawowania władzy w sprawach ważnych dla powiatu.

  W referendum mogą brać udział mieszkańcy powiatu uprawnieni do głosowania. Zgodnie z przepisami ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw są to obywatele polscy, którzy ukończyli...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /2 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁADZE POWIATU

  Ustawa powiatowa posługuje się pojęciem „władze powiatu” dla określenia podmiotów upoważnionych do rozstrzygania w sprawach powiatu.

  Pierwotnym adresatem norm kompetencyjnych jest w powiecie wspólnota samorządowa, którą z mocy prawa tworzą mieszkańcy powiatu.

  Wspólnota samorządowa...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE POWIATU

  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym stanowi w art. 1, że przez powiat należy rozumieć lokalną wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium.

  Powiat, tak jak gmina, ma wymiar społeczny – kwalifikacja mieszkańców jako wspólnoty następuje z mocy prawa

  Drugim...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samodzielność gminy

  Dla określenia ustroju samorządu terytorialnego, w tym gminy, znaczenie priorytetowe ma jej samodzielność. Ta samodzielność znajduje wyraz w nadaniu samorządowi gminnemu odrębnej struktury organizacyjnej; powierzeniu gminie wyłączności w realizowaniu tzw. zadań własnych, które są kategorią zadań...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /839

  praca w formacie txt

Do góry