Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcie służby cywilnej i jej funkcje w systemie politycznym

  Def. nr 1

  Termin służba cywilna, użyty po raz pierwszy przez brytyjską administrację kolonialną w Indiach w XIX w. i rozpowszechniony w świecie po roku 1854, kiedy to po raz pierwszy przeprowadzono w WB konkursowy nabór do administracji państwowej, oznacza urzędników służących państwu w zawodowy...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /3 905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasoby administracji publicznej – ich rodzaje

  Informacja i techniczna biegłość – informacje, do jakich odwołują się rządy, skumulowana jest w organizacjach publicznych; one dysponują personelem, który rozumie sens tych informacji. Organizacje publiczne będą mogły lepiej zarządzać określonym obszarem spraw publicznych niż technicznie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /4 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Harrington Emerson

  Harrington Emerson to jeden z przedstawicieli nurtu uniwersalistycznego. Podstawę jego koncepcji stanowi pojęcie efektywności, które przedstawił w swoim największym dziele pt. "Dwanaście zasad wydajności". Definiuje tam efektywność jako "wyrażony w procentach stosunek do pewnego wzorca".

  Ponadto...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.07.2011 Znaków /2 956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki kształtujące efektywność administracji publicznej

  Efektywność administracji: „zdolność do bieżącego oraz produktywnego i strategicznego przystosowania się do zmian w otoczeniu oraz produktywnego i oszczędnego wykorzystania posiadanych zasobów dla realizacji przyjętej struktury celów. Sprawność na 2 postaci: skuteczność i korzystnośc...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fazy procesu decyzyjnego - Faza oceny efektów wprowadzonej w życie decyzji

  Decydent musi ocenić skutki wprowadzenia w życie swojej decyzji, i to zarówno te zamierzone, jak i niezamierzone. Jest to ostatnia faza, zamykająca cykl zwany procesem podejmowania decyzji, choć efektem oceny mogą być propozycje dotyczące wprowadzenia zmian czy też modyfikacji do już istniejącej decyzji...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fazy procesu decyzyjnego - Faza implementacji

  Przyjęcie decyzji przez uprawnione do tego podmioty oznacza konieczność wpro­wadzenia jej w życie, a więc implementację. Należy zdawać sobie sprawę z te­go, iż decydenci bardzo często mają tylko bardzo mgliste wyobrażenie ewentu­alnych konsekwencji podjętych przez nich decyzji. Może się w dodatku...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /3 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fazy procesu decyzyjnego - Faza formułowania treści decyzji

  Faza ta ściśle związana jest z aktywnością instytucji państwa. Zasadniczą za­tem rolę odgrywają w niej podmioty wchodzące w skład administracji publicz­nej lub takie, których dojście do niej przybrało formy zinstytucjonalizowane. Faza ta obejmuje kilka etapów. Pierwszy etap związany jest z wyborem...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /2 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fazy procesu decyzyjnego - Faza inicjowania

  Sprowadza się do umieszczenia konkretnej kwestii w ramach tzw. agendy programowej (jest to symboliczne określenie listy konkretnych kwestii problemowych, które decydent wybrał spośród wielu zgłaszanych przypisując im konkretne znaczenie bądź czując się zobowiązanym do zwrócenia na nie szczególnej uwagi)...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /5 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fazy procesu decyzyjnego

  Faza inicjowania projektu decyzji, wprowadzenie jej w ramy agendy programowej

  Faza formułowania treści decyzji, czyli przedstawienie już konkretnej propozycji

  Faza implementacji, wprowadzenie decyzji w życie

  Faza oceny efektów wprowadzonej w życie decyzji

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Swoboda decyzyjna administracji publicznej

  Jest to możliwość działania w pewnym zakresie, najczęściej uregulowanym normami kompetencyjnymi bądź ogólnikowymi, w jakiejś dziedzinie bez ograniczeń i nakazów

  Wolność i swoboda decydenta – samodzielność

  Podejmowanie decyzji zgodnie z zakresem własnych kompetencji, bez naruszania norm...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /419

  praca w formacie txt

Do góry