Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Metody zbliżania prawa krajowego

  Art. 3 ust. 1 lit. H

  Dla osiągnięcia celów wspólnotowych podejmowane będą działania polegające na:

  h) zbliżaniu ustawodawstw krajowych w stopniu koniecznym do funkcjonowania wspólnego rynku

  Art. 94

  Rada, działając jednomyślnie, może wydawać dyrektywy zbliżające do siebie prawa państw...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /21.07.2011 Znaków /897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procedura nabycia członkostwa w UE – ogólna charakterystyka

  Jednolite warunki i procedurę nabycia członkostwa określono w art. 49 TUE.

  Ustanowił on regułę, zgodnie z którą państwo kandydujące może ubiegać się o wstąpienie do UE jako całości, tzn. organizacji złożonej z trzech filarów.

  Tym samym nowe państwo przystępuje do wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /21.07.2011 Znaków /4 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geopolityczne i merytoryczne kryteria nabycia członkostwa w UE

  Obecnie można wyróżnić kryteria nabycia członkostwa o charakterze:

  Geopolitycznym - sformułowano w traktacie rzymskim

  Merytorycznym - wprowadzone w latach dziewięćdziesiątych

  Państwo kandydujące może zgłosić prawnie zasadny wniosek, gdy spełnia wszystkie kryteria członkowskie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /21.07.2011 Znaków /2 314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompetencje Komitetu Regionów

  Organ doradczy, zasięgnięcie jego opinii może mieć charakter obligatoryjny lub fakultatywny, opinie Komitetu nie mają charakteru wiążacego

  Jest konsultowany przez Radę lub Komisję w przypadkach przewidzianych w Traktacie oraz we wszelkich innych przypadkach, zwłaszcza gdy mają związek ze...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /21.07.2011 Znaków /1 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skład Komitetu Regionów

  składa się z przedstawicieli wspólnot regionalnych i lokalnych, posiadających mandat wyborczy społeczności regionalnej lub lokalnej bądź odpowiedzialnych politycznie przez wybranym zgromadzeniem

  tak jak w przypadku KES, Traktat stanowi, że liczba członków KR nie może przekroczyć 350...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /21.07.2011 Znaków /2 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komitet Regionów – informacje ogólne

  został ustanowiony na mocy Traktatu z Maastricht z 1992 r., jako komitet o charakterze doradczym, zgodnie z art. 7 ust. 2 TWE, pełniąc funkcje doradcze, wspomaga on Radę i Komisję

  działa na podstawie przepisów TWE i własnego regulamin wewnętrznego

  jego siedzibą jest Bruksela

  jego...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /21.07.2011 Znaków /723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompetencje Komitetu Ekonomiczno - Społecznego

  jest on organem pomocniczym o charakterze doradczym, konsultacja Komitetu może mieć charakter obligatoryjny lub fakultatywny

  Komitet jest obligatoryjnie konsultowany przez Radę lub Komisję w przypadkach przewidzianych w Traktacie ( mają więc one obowiązek zasięgnięcia wówczas opinii...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /21.07.2011 Znaków /1 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skład Komitetu Ekonomiczno - Społecznego

  składa się z przedstawicieli różnych gospodarczych i społecznych grup zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza przedstawicieli producentów, rolników, przewoźników, pracowników, kupców, rzemieślników, wolnych zawodów, konsumentów i przedstawicieli interesu ogólnego

  liczba...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /21.07.2011 Znaków /3 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komitet Ekonomiczno - Społeczny – ogólne informacje

  Istnieje od 1958 r., zgodnie z art. 7 ust. 2 TWE, wspomaga Radę i Komisję pełniąc funkcje doradcze

  Działa na podstawie przepisów TWE i Traktatu Euratom oraz własnego regulaminu wewnętrznego

  Ma siedzibę w Brukseli

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /21.07.2011 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja kontrolna Trybunału Obrachunkowego

  kontroluje rachunki wszystkich dochodów i wydatków Wspólnoty

  kontroluje także rachunki dochodów i wydatków wszystkich organów utworzonych przez Wspólnotę, w zakresie, w jakim akt założycielski nie wyklucza takiej kontroli

  pomaga PE i Radzie w wykonywaniu ich funkcji kontrolnych w zakresie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /21.07.2011 Znaków /2 690

  praca w formacie txt

Do góry