Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Prawo wspólnotowe a prawo polskie w świetle konstytucji RP z 1997 r.

  Art. 8.

  Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

  Art. 9. Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego.

  Polska związana jest prawem UE od 1 maja 2004 r. na mocy Traktatu akcesyjnego z 16 kwietnia 2003 r. Na jego mocy stała się członkiem UE oraz...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /22.07.2011 Znaków /4 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRAKTATOWA OCHRONA SUWERENNOŚCI

  Traktaty założycielskie nie posługują się pojęciem suwerenności. Jednak wiele ich postanowień odnosi się do suwerenności w sposób pośredni.

  O ograniczeniu suwerenności państw członkowskich świadczy:

  Art. 1 TUE

  Niniejszym Traktatem WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY ustanawiają między sobą UNIĘ...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /22.07.2011 Znaków /6 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUWERENNOŚĆ W ORZECZNICTWIE TRYBUNAŁU - Sprawa SPUC

  Dotyczyła aborcji,

  Trybunał uznał, iż w ogóle nie posiada jurysdykcji w stosunku do krajowego ustawodawstwa irlandzkiego dotyczącego zagadnień wykraczających poza granice prawa wspólnotowego.

  W tym zakresie prawo wspólnotowe nie może więc narzucać swych zasad konstytucyjnych innym...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /22.07.2011 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUWERENNOŚĆ W ORZECZNICTWIE TRYBUNAŁU - Sprawa J.E. Humblet

  Trybunał wypowiedział się odnośnie do skutków kolizji norm wspólnotowych oraz krajowych.

  Wniosek powoda o uchylenie aktu prawa belgijskiego oddalono, stwierdzając, że instytucje wspólnotowe nie mają kompetencji w zakresie unieważniania aktów legislacyjnych lub administracyjnych państw...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /22.07.2011 Znaków /643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUWERENNOŚĆ W ORZECZNICTWIE TRYBUNAŁU - Sprawa Simmenthal

  Jakie skutki powstają w sytuacji zaistnienia kolizji pomiędzy prawem wspólnotowym a krajowym? – bezpośrednio obowiązujące wspólnotowe akty prawne wywierają w wewnętrznym porządku prawnym dwa skutki.

  Przez samo wejście w życie uniemożliwiają stosowanie jakiegokolwiek przepisu prawa...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /22.07.2011 Znaków /683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUWERENNOŚĆ W ORZECZNICTWIE TRYBUNAŁU - Orzeczenie Internationale Handelsgesellschaft

  Sprawa prymatu prawa wspólnotowego w stosunku do konstytucji państw członkowskich.

  Stwierdzono, że prawo wspólnotowe nie może być uchylane przez normy prawa krajowego, „jakkolwiek byłyby wyrażone”. Gdyby tak się stało, to prawo wspólnotowe utraciłoby swój charakter...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /22.07.2011 Znaków /826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUWERENNOŚĆ W ORZECZNICTWIE TRYBUNAŁU - Orzeczenie w sprawie rolniczki Liselotte Hauer

  Powoływanie się przez osoby fizyczne na konstytucyjne prawo krajowe w celu podważenia norm wspólnotowych nie uzyskiwało akceptacji Trybunału.

  Trybunał zapewnił, iż Traktat gwarantuje poszanowanie podstawowych praw człowieka.

  Prawo własności jest gwarantowane w systemie prawa...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /22.07.2011 Znaków /604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUWERENNOŚĆ W ORZECZNICTWIE TRYBUNAŁU - Sprawa Flaminio Costa

  Dodano nowy element czasowego wymiaru funkcjonowania Wspólnoty. Ponieważ utworzono ją na czas nieograniczony, to transfer suwerennych praw państwowych spowodował ich „trwałe ograniczenie, które nie może być cofnięte przez późniejsze działania jednostronne”. Podtrzymano tezę, iż Wspólnota...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /22.07.2011 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUWERENNOŚĆ W ORZECZNICTWIE TRYBUNAŁU - Sprawa Van Gend & Loos

  Trybunał orzekł, że Traktat jest wprawdzie umową międzynarodową, ale posiada on cechy nietypowe. Stworzono w nim bowiem „instytucje obdarzone prawami suwerennymi”. Powstał więc nowy porządek prawny, na rzecz którego „państwa ograniczyły swoje prawa suwerenne”.

  Ograniczenie to nie ma...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /22.07.2011 Znaków /424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUWERENNOŚĆ W ORZECZNICTWIE TRYBUNAŁU

  Podstawową zasadę prawa wspólnotowego stanowi zasada supremacji tego prawa w stosunku do prawa krajowego.

  Zasada ta nie posiada wyraźnej podstawy traktatowej.

  Powstała w wyniku aktywistycznej i teleologicznej jego interpretacji, dokonywanej przez Trybunał. Założono bowiem, iż prawo...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /22.07.2011 Znaków /860

  praca w formacie txt

Do góry