Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Informatyczne narzędzia wspomagania zarządzania

  Rozwój informatyki

  Wzrastająca moc obliczeniowa komputerów i malejąca ich cena umożliwia organizacjom powierzenie rutynowych procesów przetwarzania danych maszynom. Najlepiej rozwój informatyki w ciągu ostatnich 40 lat charakteryzuje tzw. prawo Moore'a, sformułowane przez założyciela firmy Intel (obecnie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.07.2011 Znaków /4 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura sieciowa

  Charakterystyka

  Struktura sieciowa - jest to struktura stosowana w nowoczesnych organizacjach, które zrywają z tradycyjnymi rozwiązaniami organizacyjnymi oraz wprowadzają nowe sposoby zarządzania, czyli w takich które opierają swoje funkcjonowanie na pracy i zarządzaniu sieciowym. Współcześnie obserwuje...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.07.2011 Znaków /4 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozporządzenie

  Charakterystyka

  Rozporządzenie jest jednym z podstawowych aktów normatywnych obok konstytucji, ustawy oraz ratyfikowanej umowy międzynarodowej stanowiących źródło prawa w Rzeczypospolitej Polskiej, od których różni się mocą prawną, przedmiotem i trybem stanowienia.

  Rozporządzenie może zostać...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.07.2011 Znaków /2 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas święty i mity - Regeneracja przez powrót do czasu początków

  Wszystko to zasługuje na obszerniejsze potraktowanie, ale na razie zwróćmy uwa-gę na dwa momenty:

  1) przez doroczne powtarzanie kosmogonii czas podlegał regeneracji, rozpoczynał się od nowa jako czas święty, albowiem zbiegał się z illud tempus,  gdy  świat zaistniał po raz pierwszy;

  2) uczestnicząc...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /1 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas święty i mity - Doroczne powtarzanie kosmogonii

  Mit kosmogoniczny opowiada, jak doszło do istnienia  świata. W Babilonie, w trakcie ceremonii  akitu,  którą  święcono w ostatnich dniach  starego i pierwszego nowego roku, recytowano uroczyście poemat o stworzeniu, Enuma elisz. Poprzez ob-rzędową recytację reaktualizowano walkę między Mardukiem a...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /3 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas święty i mity - Trwanie świeckie i czas święty

  Podobnie jak przestrzeń, także i czas nie jest dla człowieka religijnego czymś jed-norodnym i ciągłym. Są interwały czasu sakralnego, czas  świąteczny (przeważnie świąt okresowych); z drugiej strony jest czas  świecki, zwykłe trwanie czasowe, w które wpisują się akty pozbawione znaczenia...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /4 989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antropologia i nauki społeczne

  Pierwszym wnioskiem, jaki wyłania się z tych rozważań, których nie należy uwa-żać za czysto teoretyczne, jest, że antropologia nie może w żadnym przypadku pozwo-lić na odłączenie jej bądź od nauk ścisłych i przyrodniczych (z którymi łączy ją antro-pologia fizyczna), bądź od humanistyki (z...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /6 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antropologia i folklorystyka

  Trzeba jednak dodać kilka słów o folklorystyce. Nie omawiając tu wielce złożonej historii tego terminu, można najogólniej stwierdzić, iż określa on badania, które — jakkolwiek prowadzone są w społeczeństwie obserwatora — korzystają z metod ba-dawczych i technik obserwacji tego samego typu co te, z...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /1 943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antropologia społeczna i antropologia kulturowa

  Gdyby terminy „antropologia społeczna” czy „antropologia kulturowa” miały tyl-ko odróżniać pewne zakresy badań od tych, które należą do antropologii fizycznej, nie łączyłyby się z nimi żadne problemy. Ale predylekcja Wielkiej Brytanii dla pierw-szego z tych terminów, a Stanów Zjednoczonych — dla...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /7 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Entografia, etnologia, antropologia

  Jesteśmy więc bardzo odlegli od czasów, w których różne aspekty kultur ludzkich (narzędzia, ubiory, instytucje, wierzenia) uważane były za swoiste przedłużenia lub za pochodne cech somatycznych, charakteryzujących różne grupy ludzkie. Bliższy praw-dy byłby tu stosunek odwrotny. Termin „etnologia”...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /5 082

  praca w formacie txt

Do góry