Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Małżeństwo - Małżeństwo jako kontrakt ekonomiczny

  Ten ostatni punkt, wraz z poniższą anlizą gospodarstwa domowego i gospodarki rodzinnej, upoważnia nas do sformułowania konkluzji, że chociaż małżeństwo polega zarówno na współpracy ekonomicznej, jak i współżyciu seksualnym, to nie jest ono partnerstwem ekonomicznym bardziej niż seksualnym. Należy...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo - Podzielone gospodarstwo domowe w matrylokalnym prawie macierzystym

  Większość tego, co zostało dotychczas powiedziane, odnosi się do małżeństwa opartego na jednolitym gospodarstwie domowym i związanego z reguły p a t r y -l o k a l n y m zamieszkaniem zarówno w prawie ojcowskim, jak i macierzystym. Znaczy to, że młoda para przenosi się do społeczności męża i wtedy...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /2 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo - Ekonomika gospodarstwa domowego i rodziny

  W zdecydowanej większości społeczeństw ludzkich indywidualna rodzina, oparta na małżeństwie monogamicznym i składająca się z matki, ojca i dzieci, tworzy grupę samowystarczalną, a przy tym niekoniecznie odciętą od społeczeństwa. Wewnątrz gospodarstwa ma miejsce typowy schemat podziału funkcji —...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /2 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo - Prostytucja

  Instytucja komercyjnego erotyzmu czy prostytucji występuje u ludzi pierwotnych na bardzo małą skalę. [...] W stosunku do małżeństwa zaczyna ona odgrywać bardzo ważną rolę dopiero w kulturach wyższych. Z jednej strony dostarcza ona  łatwego za-spokojenia apetytów seksualnych nieżonatych mężczyzn oraz...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo - Konkubinat

  Może on być określony jako zalegalizowana forma wspólnego zamieszkania które różni się od małżeństwa tym,  że implikuje znacznie niższy status kobiety i jej po-tomstwa niż ten, którym cieszy się legalna żona. [...] Pewnego do niego podobieństwa można się doszukać w instytucji dodatkowych żon. W...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo - Osłabienie więzów małżeńskich

  W plemionach, w których od niezamężnych dziewcząt i młodzieńców wymaga się czystości, pożądana jest także wierność małżeńska. Cudzołóstwo jest z reguły uważa-ne za ciężkie przestępstwo i karane bardziej surowo niż stosunki przedmałżeńskie, choć i od tej zasady istnieją wyjątki. W wielu...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /6 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo - Zasada pochodzenia dziecka z małżeństwa

  Najważniejszą kwestią dotyczącą stosunków przedmałżeńskich jest reguła,  że swoboda stosunków seksualnych nie rozciąga się na swobodę prokreacji. Wskaźni-kiem tego jest fakt, że we wszystkich społecznościach, gdzie czystość jest wymagana i przestrzegana, dopuszczenie się odstępstwa jest...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /2 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo - Stosunki przedmałżeńskie

  W większości dzikich plemion nieżonaci chłopcy i niezamężne dziewczęta mogą łączyć się w związki, które podlegają ograniczeniom zakazu kazirodztwa i egzogamii oraz przepisom, jakie panują w ich konkretnej społeczności. Lecz są i takie plemiona, gdzie czystość przedmałżeńska jest uważana za...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /2 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo - Miłość i małżeństwo

  Miłość i małżeństwo  łączą się  ściśle ze sobą w marzeniach i fantazjach, folklorze i poezji, w zwyczajach, obyczajach i instytucjach każdej ludzkiej społeczności — lecz małżeństwo jest czymś więcej niż tylko szczęśliwym kresem uwieńczonych powodzeniem zalotów. Zgodnie z ideałem...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /1 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakter a proces społeczny

  Charakter społeczny obejmuje tylko wyselekcjonowane rysy, z a s a d n i c z e j ą dro struktury charakteru wi ę kszo ś ci cz ł onków grupy, które rozwin ęł o si ę  jako rezultat podsta-wowych do ś wiadcze ń  i sposobu  ż ycia wspólnego tej grupie. Zdarzają się wprawdzie zawsze odchyleńcy o z gruntu...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /25 168

  praca w formacie txt

Do góry