Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ZAGROŻENIA STRUKTURY I FUNKCJONOWANIA WSPÓŁCZESNEJ POLSKIEJ RODZINY

  1.Pogarszające się warunki materialne: degradacja ekonomiczna rodzin bezrobotnych, wielodzietnych, niepełnych, samotnych matek, bezdomność,  

  2. Mediatyzacja życia rodzinnego: dezintegracja i dezorganizacja życia rodzinnego za sprawą pozornego bycia razem podczas oglądania tych samych programów TV w tym...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /05.08.2011 Znaków /1 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIERUNKI I PROBLEMATYKA BADAŃ NAD RODZINĄ - Badania nad rodziną dotyczą...

  Rodziny normalnie funkcjonującej

  Rodziny dysfunkcyjnej (zagrożenia pod względem materialnym, strukturalnym na skutek występowania zjawisk dewiacyjnych co może prowadzić do powstawania rodzin ubogich, bezdomnych, bezrobotnych, osieroconych, rozwiedzionych, rozluźnienia więzi emocjonalnej...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /05.08.2011 Znaków /337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIERUNKI I PROBLEMATYKA BADAŃ NAD RODZINĄ - Główne kierunki badań

  Struktura rodziny

  Funkcjonowanie rodziny pod wzg. materialnym, emocjonalnym, wychowawczym, opiekuńczym, kulturalnym.

  Zmiany jakie zachodzą we współczesnej rodzinie – czynniki warunkujące zmiany

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /05.08.2011 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIERUNKI I PROBLEMATYKA BADAŃ NAD RODZINĄ - Geneza badań empirycznych w Polsce

  Pierwsze badania były prowadzone w okresie międzywojennym przez socjologów – prof. Znanieckiego, Hałasińskiego, L. Krzywickiego. Koncentrują się głównie na rodzinie chłopskiej; na rodzinie polskiej na emigracji, badają funkcjonowanie rodziny na skutek wyjazdu jednego z rodziców.

  Pierwsze...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /05.08.2011 Znaków /786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIERUNKI I PROBLEMATYKA BADAŃ NAD RODZINĄ - Badania nad rodziną

  Etapy rozwoju badań nad rodziną:

  1.    XVIII w. -  podejście biologiczno – antropologiczne: więzi biologiczne rodziny, opisuje rodzinę w przeszłości, na przestrzeni wieków.

  2.  Połowa XIX w. – badania nad teraźniejszością rodziny: Pierwsze badanie miało miejsce we Francji – F. de Play- badania...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /05.08.2011 Znaków /1 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYPOLOGIA RODZINY

  1. Kryterium liczby osób żyjących w małżeństwie:

  - monogamiczna ( 1 mąż, 1 żona)

  - poligamiczna ( 1 mąż, wiele żon)

  - małżeństwo grupowe

  2. Kryterium doboru małżonków:

  - małżeństwo endogamiczne (dobór małżonka z tego samego środowiska)

  - małżeństwo egzogamiczne ( z różnych klas)

  3...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /05.08.2011 Znaków /1 915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZINA JAKO WSPÓLNOTA OSÓB

  wspólnota – naturalne zespolenie ludzi za względu na wspólnie odczuwalny cel, podobne wzajemne uczucie i naturalne wspólne dążenie, zakłada zbieżność uczuć i pragnień

  zrzeszenie – stanowi sztuczne zorganizowanie się ludzi dla osiągania wspólnych celów, opiera się na racjonalnym działaniu...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /05.08.2011 Znaków /1 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria X i Y

  Charakterystyka

  Teoria X i Y to teoria motywacji stworzona i rozwinięta przez Douglasa McGregora na MIT Sloan School of Management w latach 60. XX wieku stosowana w zarządzaniu zasobami ludzkimi, teorii zachowania organizacji i wzrostu organizacji. Opisuje ona dwa zupełnie odmienne podejścia w stosunku do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.08.2011 Znaków /3 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renta

  Charakterystyka

  Renta z tytułu niezdolności do pracy

  O ten rodzaj renty mogą ubiegać się osoby, których stan zdrowia uniemożliwia im podjęcie bądz kontynuowanie pracy w zawodzie. Niezdolność do pracy to całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.08.2011 Znaków /4 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renta

  Charakterystyka

  Renta z tytułu niezdolności do pracy

  O ten rodzaj renty mogą ubiegać się osoby, których stan zdrowia uniemożliwia im podjęcie bądz kontynuowanie pracy w zawodzie. Niezdolność do pracy to całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.08.2011 Znaków /4 238

  praca w formacie txt

Do góry