Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcia pedagogiczne - NAUCZANIE

  Planowa i systematyczna praca nauczyciela z uczniami mająca na celu wywołanie pożądanych trwałych zmian w ich postępowaniu, dyspozycjach i całej osobowości — pod wpływem uczenia się i opanowywania wiedzy, przeżywania wartości i działań praktycznych.

  N. jest działalnością intencjonalną, znaczy to...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /05.08.2011 Znaków /2 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcia pedagogiczne - UCZENIE SIĘ

  Proces, w którego toku na podstawie doświadczenia, poznania i ćwiczenia powstają nowe formy zachowania się i działania lub ulegają zmianom formy wcześniej nabyte. U.s. jest jedną z podstawowych form działalności ludzi — prócz pracy, zabawy i działalności społeczno-kulturalnej. Istnieją różne teorie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /05.08.2011 Znaków /1 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcia pedagogiczne - SAMOWYCHOWANIE

  Samorzutna praca człowieka nad ukształtowaniem własnego poglądu na świat, własnych postaw, cech charakteru i własnej osobowości - stosownie do założonych kryteriów, wzorów oraz ideałów. Rozwijanie w procesie wychowania rodzinnego czy szkolnego motywacji pobudzającej dzieci i młodzież do pracy nad...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /05.08.2011 Znaków /421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcia pedagogiczne - SAMOKSZTAŁCENIE

  (samouctwo). Osiąganie wykształcenia poprzez działalność, której cele, treść, warunki i środki ustala sam podmiot. W procesie s. jego cele się dynamizują, osiągnąwszy wyższy stopień świadomości uczeń dokonuje często ich przewartościowania i doskonalenia. S. osiąga optymalny „poziom wtedy, gdy...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /05.08.2011 Znaków /1 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYTUACJA DZIECKA I OBRAZ DZIECIŃSTWA W RODZINACH W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ ZJAWISKA DEWIACYJNE

  Nie realizowana funkcja emocjonalna, socjopsychologiczna. Nie realizowanie potrzeb dziecka: fizjologicznej, bezpieczeństwa, przynależności i miłości, uznania i prestiżu, samoaktualizacji.

  Zaniedbanie – ignorowanie dziecka bądź niezaspokojenie fizycznych i emocjonalnych potrzeb dzieci: niedożywienie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /05.08.2011 Znaków /1 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYTUACJA DZIECKA I OBRAZ JEGO DZIECIŃSTWA W RODZINACH ZDEZORGANIZOWANYCH NA SKUTEK ŚMIERCI RODZICA, ROZWODU

  Nie realizowana funkcja ekonomiczno – kontrolna, socjopsychologiczna (emocjonalna, towarzysko – rekreacyjna, kulturalna) Nie realizowanie potrzeb dziecka: fizjologicznych, bezpieczeństwa, przynależności i miłości. Dziecko jest osierocone. Sytuacja dziecka po śmierci jednego z rodziców: występuje chęć...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /05.08.2011 Znaków /636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYTUACJA DZIECKA I OBRAZ JEGO DZIECIŃSTWA W RODZINACH ZDEZORGANIZOWANYCH W SFERZE WIĘZI EMOCJONALNYCH

  Zaburzona funkcja socjopsychologiczna: socjalizacyjna, kulturalna, towarzysko – rekreacyjna, opiekuńcz. Dziecko ma niezaspokojone potrzeby bezpieczeństwa, przynależności i miłości, dążenie do przezwyciężenia samotności, obcości, opieki, oparcia, prestiżu, uznania, samoaktualizacji. Dziecko jest...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /05.08.2011 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYTUACJA DZIECKA I OBRAZ JEGO DZIECISTWA W RODZINACH UBOGICH – BIEDA DZIECIĘCA

  W trudnej syt. materialno – bytowej rodzina ma trudności realizowania funkcji ekonomicznej, kontrolnej. Dziecko jest dzieckiem biednym, ma niezaspokojone potrzeby fizjologiczne i bezpieczeństwa. Sytuacja dziecka: zaniedbane, biedne, głodujące, bezdomne, pozbawione podstawowych warunków do nauki...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /05.08.2011 Znaków /325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZKOŁA W ŚRODOWISKU LOKALNYM : Jej społeczno – wychowawcza rola

  Szkoła jest jedną z instytucji kształcenia i wychowania. O wynikach szkoły decyduje nie tylko to jaka szkoła jest, ale i to czy potrafi i zechce odpowiednio wykorzystać uwarunkowania takie jak: uczniowie nauczyciele, rodzice, program pracy szkoły i społeczność lokalna. Ważne jest by umiała łączyć...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /05.08.2011 Znaków /1 998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRODOWISKO LOKALNE – POJĘCIE, CECHY, WIĘŹ SPOŁECZNA

  Środowisko lokalne to gromada ludzi zajmująca ograniczone, względnie izolowane terytorium, posiadających wspólną tradycje, wartości, symbole, instytucje usługowe i kulturowe, świadomych jedności i odrębności, gotowości do wspólnego działania, żyjących w poczuciu przynależności i wewnętrznego...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /05.08.2011 Znaków /988

  praca w formacie txt

Do góry