Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Współdziałanie organów administracji publicznej w orzeczeniu w sprawie indywidualnej

  Współdziałanie będzie występować wtedy gdy w jakiejś sprawie ma miejsce przecinanie się zakresów działania dwóch lub kilku podmiotów. Obowiązek współdziałania jest realizowany z urzędu przez organ powołany do wydania decyzji w sprawie zawisłej, który powinien wykonać dwie czynności procesowe:...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /09.08.2011 Znaków /1 908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki zaskarżenia na postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym w administracji na drodze sądowoadministracyjnej

  W postępowaniu egzekucyjnym podlegają zaskarżeniu do NSA postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, tak jak k.p.a., przyjmuje rozwiązanie, że na postanowienie służy zażalenie, gdy ustawa tak...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /09.08.2011 Znaków /662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyroki w sprawie skarg na decyzje i postanowienia WSA

  Wojewódzki sąd administracyjny, uwzględniając skargę, może wydać:

  wyrok o uchyleniu decyzji lub postanowienia w całości lub części – sąd uchyli zaskarżoną decyzje lub postanowienie jeżeli w wyniku rozpoznania sprawy ustalił, że decyzja została wydana:

  - naruszeniem prawa...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /09.08.2011 Znaków /1 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Weryfikacje decyzji i postanowień w postępowaniu adm.

  Weryfikacja decyzji i postanowień na drodze administracyjnej następuje w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego, z tym że w zakresie weryfikacji w toku instancji przyjmuje się zasadę ogólną dwuinstancyjności, której istota sprowadza się do prawa strony do dwukrotnego...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /09.08.2011 Znaków /2 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawomocność orzeczeń a wznowienie i unieważnienie post. sądowoadm.

  Podstawową instytucją obalania prawomocnych orzeczeń NSA i wojewódzkich sądów administracyjnych jest instytucja wznowienia postępowania. Instytucja wznowienia postępowania tworzy możliwość prawną ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy zakończonej prawomocnym orzeczeniem sądu, jeżeli zachodzą...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /09.08.2011 Znaków /1 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu

  Stanowi o obowiązku organu adm. publ. zapewnienia stronie możliwości udziału we wszystkich czynnościach poszczególnych stadiów postępowania, a stronie przyznaje takie uprawnienie, z którego może ona korzystać według swojej woli. Strony od wszczęcia postęp. maja prawo do czynnego udziału w sprawie we...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /09.08.2011 Znaków /688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego

  1) rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych, stosownie do przepisów ustawy;

  2) podejmuje uchwały mające na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych;

  3) podejmuje uchwały zawierające...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /09.08.2011 Znaków /869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania rynkowe

  Charakterystyka

  Badania rynkowe to punkt wyjścia z marketingu. Dobry marketing obejmuje badania możliwości rynkowych i przygotowanie na podstawie proponowanej strategii szacunkowych danych finansowych wskazujących, czy możliwe do osiągnięcia zyski odpowiadają celom finansowym przedsiębiorstwa.

  Badania...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.08.2011 Znaków /2 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsensus Waszyngtoński

  Konsensus Waszyngtoński

  Jest to dokument który został przedstawiony przez dyrektora Instytutu Gospodarki Światowej Jamesa Williamsona w 1989 roku w Waszyngtonie.

  Z początku dokument ten miał funkcjonować w Ameryce Łacińskiej, jednakże został on później rozciągnięty na inne kraje i stał się...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.08.2011 Znaków /4 668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda normalizacji ilorazowej

  Charakterystyka

  Metoda agregatowa jest to holistyczna (kompleksowa) ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, dotycząca jego globalnej działalności, a polegająca na syntezie pojedynczych kryteriów diagnostycznych w jeden zespolony miernik, który daje możliwość rozpoznania stanu ekonomicznego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.08.2011 Znaków /1 084

  praca w formacie txt

Do góry