Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego - Zakres przedmiotowy

  W przypadkach przewidzianych można żądać wszczęcia postępowania, które zostało zakończone prawomocnym orzeczeniem. Dopuszczalne jest więc wznowienie postępowania zarówno, gdy postępowanie zostało zakończone wyrokiem, jak również gdy zostało zakończone prawomocnym postanowieniem.

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /09.08.2011 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego

  Podstawową instytucją obalania prawomocnych orzeczeń NSA i wojewódzkich sądów administracyjnych jest instytucja wznowienia postępowania. Instytucja wznowienia postępowania tworzy możliwość prawną ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy zakończonej prawomocnym orzeczeniem sądu, jeżeli zachodzą...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /09.08.2011 Znaków /399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gwarancje skuteczności orzeczeń sądów administracyjnych

  Dla zapewnienia skuteczności orzecznictwa sądów administracyjnych ustawa - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przyjmuje następujące gwarancje:

  1.) Wprowadza skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego na niewykonanie wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność oraz na...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /09.08.2011 Znaków /2 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdolność administracyjnoprawna (legitymacja)

  To oznaczenie prawnej możliwości występowania jako strona w postępowaniu. Stroną może być:  

  a) każdy podmiot posiadający zdolność prawną, a więc osoba fizyczna i osoba prawna;

  b) jednostka organizacyjna państwowa, samorządowa lub społeczna i to niezależnie od tego, czy posiada osobowość...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /09.08.2011 Znaków /636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak uzyskuje się status strony w postępowaniu administracyjnym

  Art. 28 zawiera postanowienia dwóch odrębnych norm prawnych charakteryzujących stronę  postępowania. Są od siebie niezależne, lecz zastosowanie każdej z nich prowadzi do tego samego celu, którym jest rozpoznanie i załatwienie sprawy indywidualnej w drodze decyzji. Pierwsza norma mówi, że stroną będzie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /09.08.2011 Znaków /1 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skarga na bezczynność organu wykonującego administrację publiczną

  Przesłanką dopuszczalności skargi na bezczynność organów jest wyczerpanie środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. W razie zatem skargi na niewydanie decyzji w ustawowo określonym terminie służy w postępowaniu administracyjnym...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /09.08.2011 Znaków /576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdolność sadowa i procesowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  Zdolność sądowa - zdolność występowania przed sądem jak strona

  Zdolność sądową przed sądami administracyjnymi mają:

  Osoby fizyczne i prawne;

  Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz organizacje społeczne nie posiadające osobowości...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /09.08.2011 Znaków /1 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady postępowania dowodowego

  Post. dowodowe w post. adm. Opiera się na zasadach:

  1. zasada oficjalności postępowania dowodowego. Organ ma obowiązek z urzędu wszechstronnego ustalenia stanu faktycznego w sprawie, co oznacza, że organ z urzędu decyduje, które dowody są potrzebne do wyjaśnienia sprawy. Jest obowiązany w sposób...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /09.08.2011 Znaków /1 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nieważność post. sądowoadministracyjnego i jego skutki

  Można żądać wznowienia postępowania z powodu nieważności:

  1)jeżeli w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona albo jeżeli orzekał sędzia wyłączony z mocy ustawy, a strona przed uprawomocnieniem się orzeczenia nie mogła domagać się wyłączenia;

  2)jeżeli strona nie miała zdolności...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /09.08.2011 Znaków /2 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycja prawna organu w post. s-a i adm.

  Organ prowadzący post. adm. to ten organ, który ma zdolność prawną, czyli zdolność do podejmowania czynności procesowych w post. adm. Na zdolność prawną składa się: kompetencja ogólna i kompetencja szczególna.

  Kompetencja ogólna- zdolność prawna org. do załatwiania spraw adm. w danym układzie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /09.08.2011 Znaków /2 758

  praca w formacie txt

Do góry