Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zdarzyło się w firmie

  Kilka przykładów ogłoszeń wieszanych na tablicach w firmach

  (źródło: [1] )'

  "Od jutra pracownicy będą mogli się dostać do budynku firmy jedynie używając indywidualnych kart bezpieczeństwa. Zdjęcia do kart będą zbierane w przyszłą środę, a pracownicy otrzymają karty w ciągu dwu tygodni."...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.08.2011 Znaków /9 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda prognostyczna

  W diagnostyczna|analizie diagnostycznej projektujący wychodzi od aktualnego stanu organizacji. Zmieniając go tworzy nowy, ulepszony system, który lepiej odpowiada teraźniejszości i przyszłości. Jednakże można spróbować zacząć proces projektowania niezależnie od istniejącej sytuacji, aby następnie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.08.2011 Znaków /12 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Normatywne i doktrynalne pojecie organ administracji publicznej

  Strona bierna postępowania sądowoadministracyjnego na samym etapie złożenia skargi. Dopiero potem nabywa uprawnienia z chwilą wszczęcia postępowania sądowoadministracyjnego.

  Pojęcie organu AP:

  1) ujęcie normatywne wynika z Art.5 k.p.a.

  - ministrowie;

  - centralne i naczelne organy;

  - organy...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /09.08.2011 Znaków /1 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unieważnienie prawomocnych orzeczeń

  W postępowaniu sądowoadministracyjnym postępowanie o unieważnienie jest wszczynane na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

  Przedmiotem wniosku o unieważnienie prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego może być zarówno orzeczenie wojewódzkiego sądu administracyjnego jak i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /09.08.2011 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Legitymacja do złożenia skargi oparta na ochronie interesu publicznego i społecznego

  1) legitymacja oparta na ochronie interesu publicznego

  W oparciu o ochronę interesu publicznego legitymację do złożenia skargi do sądu administracyjnego ma:

  prokurator – wnosi on skargę ze względu na potrzebę ochrony porządku prawnego, więc powinien wskazać naruszenie prawa;

  organ nadzoru...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /09.08.2011 Znaków /947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy zakończenia postępowania odwoławczego w postępowaniu administracyjnym

  Organ odwoł. co do zasady orzeka merytorycznie w sprawie tzn. orzeka co do istoty sprawy.

  Rodzaje decyzji merytor.: 1. Organ odwoł. utrzymuje w mocy decyzje organu I instancji. Organ wydaje taką decyzje, jeżeli zgadza się merytor. ze stanowiskiem organu I instancji.

  Organ odwoł. uchyla decyzję organu I...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /09.08.2011 Znaków /1 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje (funkcja ochronna) prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym

  Określenie funkcji prawa według teorii prawa:

  a) Funkcje podstawowe - do których zalicza się funkcje prawa rozumiane jako „następstwa działania prawa rozpatrywane z punktu widzenia realizacji funkcji państwa określonych ze względu na jego stosunek do klas społecznych i społeczeństwa jako całość...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /09.08.2011 Znaków /1 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie odwoławcze przed organem II instancji w postępowaniu administracyjnym

  Można podzielić na trzy stadia:

  1. wstępne – w postęp. wstępnym organ odwoławczy bada czy odwołanie jest dopuszczalne i czy został zachowany termin. Wyróżniamy niedopuszczalność przedmiotową i podmiotową. Do przyczyn niedopuszczalności przedm. -w sprawie w ogóle nie zapadła decyzja adm. Przepisy...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /09.08.2011 Znaków /3 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dopuszczalność skargi kasacyjnej do NSA

  Postępowanie wstępne przed wojewódzkim sądem administracyjnym. Skargę kasacyjną wnosi się w trybie pośrednim, a mianowicie do wojewódzkiego sądu administracyjnego, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie. WSA na posiedzeniu niejawnym bada wniesioną skargę kasacyjną, a mianowicie bada:

  a)...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /09.08.2011 Znaków /2 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego

  Umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego ma miejsce, gdy wystąpią zdarzenia prawne, które ze względu na ich trwałe, a nie przejściowe, skutki prawne powodują, że postępowania nie można dalej toczyć w celu rozstrzygnięcia sprawy sądowoadministracyjnej.

  Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /09.08.2011 Znaków /848

  praca w formacie txt

Do góry