Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wznowienie post. adm. a stwierdzenie nieważności decyzji adm.

  Wznowienie postępowania jest instytucją procesową stwarzającą prawną możliwość ponownego rozpatrzenia i rozstrzygnięcia sprawy admin. zakończonej decyzją ostateczną, jeżeli postanowienie w którym ona zapadła było dotknięte kwalifikowaną wadliwością procesową. Instytucja wznowienia postępowania...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /4 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sankcja wzruszalności w postępowaniu administracyjnym a w postępowaniu sąd.

  W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli:

  1) dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe,

  2) decyzja wydana została w wyniku przestępstwa,

  3) decyzja wydana została przez pracownika lub organ adm...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /3 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczestnicy i podmioty postępowania na prawach strony

  Podmioty na prawach strony działają obok i niezależnie od strony. Posiadają  tylko prawa procesowe. KPA wymienia podmioty na prawach stron:

  Organizacja społeczna

  Które muszą spełniać dwa warunki:

  a)musi być to uzasadnione celami statutowymi organizacji

  b)musi istnieć potrzeba obiektywna ochrony...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /3 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Decyzja administracyjna

  Decyzja administracyjna jest to władcze rozstrzygnięcie postępowania administracyjnego Decyzja albo kończy sprawę przez rozstrzygnięcie jej co do istoty, ustalając wynik postępowania, którym będzie określenie konsekwencji prawnych stanu faktycznego, stwierdzenie lub ukształtowanie prawnej pozycji strony...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /2 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot i podstawy skargi kasacyjnej

  Przedmiot zaskarżenia i podstawy skargi kasacyjnej. Przedmiotem zaskarżenia, tym środkiem odwoławczym są wyroki oraz postępowania kończące postępowanie w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Skarga służy od wyroków wojewódzkiego sądu administracyjnego. Skarga służy od postanowień...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /1 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawa administracyjna a sądowoadministracyjna

  To rozpoznanie i rozstrzygnięcie przez sąd administracyjny skargi na zgodność z prawem działania lub bezczynności organów wykonujących adm. publ.. Elementem konstytutywnym sprawy sądowoadm. jest kontrola przez sąd adm. działalności administracji publ. Element ten różni sprawę sądowoadm. od sprawy...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wadliwość decyzji administracyjnej

  Możemy wyróżnić 2 rodzaje wadliwości decyzji adm.:

  wadliwość materialnoprawna (powoduje sankcję skutkującą nieważnością decyzji)

  wadliwość procesowoprawna (wzruszalnością decyzji w trybie wznowienia postępowania)

  Decyzja prawidłowa, dwie przesłanki: jest zgodna z normami materialnego prawa...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /2 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prokurator i RPO w postępowaniu administ. i sadowoadministcyjnym

  Ustawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przyznaje prokuratorowi, RPO, organizacji społecznej prawo do udziału w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

  Udział  prokuratora i RPO w postępowaniu sądowym jest uzasadniony wystąpieniem przesłanek: ochrony praworządności, ochrony praw człowieka i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /1 930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skarga na decyzje administracyjne

  Decyzja administracyjna w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu podatkowym jest formą rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej. W orzecznictwie sądowym został  ukształtowany pogląd, że bez znaczenia jest nazwa nadana rozstrzygnięciu, a zatem czy organ wykonujący administrację publiczną nadał...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /1 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie Wytwarzaniem Produktu

  Charakterystyka

  Jest to ten moment realizacji projektu, w którym wykonywane są zadania zlecone z poziomu SE, czyli sterowania etapem. Etapy te pozostają zatem w bezpośredniej współpracy. Zarządzanie wytwarzaniem produktów jest procesem, który skupia się na tworzeniu, modyfikowaniu i uzyskiwaniu produktów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.08.2011 Znaków /1 604

  praca w formacie txt

Do góry