Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Środki odwoławcze od decyzji ostatecznej

  W pewnych szczególnych okolicznościach istnieje możliwość podważenia decyzji ostatecznej, czyli takiej, od której nie przysługuje odwołanie (bo upłynął już termin do jego złożenia albo gdy jest to decyzja organu II instancji), a strona nie chce składać skargi do NSA. Możliwości podważenia...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /4 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działalność uchwałodawcza NSA

  Przedmiotem tego postępowania jest:

  Podejmowanie uchwał mających na celu wyjaśnienie przepisów prawnych , których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych;

  Podejmowanie uchwał zawierających rozstrzygnięcia zagadnień prawnych budzących poważne...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja prawna strony w postęp. adm

  Stroną może być każdy podmiot więc: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna państwowa, samorządowa lub społeczna bez względu na to czy ma osobowość prawną, dalej stroną może być organ administracji rządowej, gmina powiat, województwo (ale z rozdzieleniem sytuacji gdy sprawują one...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki odwoławcze od postanowień sądów administracyjnych

  Środkiem odwoławczym jest zażalenie. Nie jest wyłącznym środkiem odwoławczym od postanowień, albowiem jeżeli chodzi o postanowienia kończące postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym, to od tych postanowień służy skarga kasacyjna. Prawo zażalenia do NSA służy od postanowień...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /1 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie prawdy obiektywnej w postępowaniu administracyjnym i jej realizacja przez organy

  Jest to zasada stanowiąca o odcięciu się do poglądu o dopuszczalności przekazania na podstawie prawdy formalnej (sądowej).

  Zasada prawdy obiektywnej; oznacza ciążący na organie administracyjnym prowadzącym postępowanie obowiązek dążenia do możliwie najwierniejszego odtworzenia rzeczywistego stanu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych

  Środkami odwoławczymi od orzeczeń woj. sądów adm są-skarga kasacyjna i zażalenie

  Skarga kasacyjna jest instytucją procesową, która stwarza możliwość prawną legitymowanym podmiotom żądania weryfikacji orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego przez NSA. Z istoty modelu kasacyjnego wynika, że...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /8 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie wstępne przed wojewódzkim sądem administracyjnym

  Przewodniczący wydziału lub wyznaczony sędzia zarządza skompletowanie akt niezbędnych do rozpoznania sprawy. W pierwszej fazie wstępnej skompletowanie akt jest niezbędne do ustalenia dopuszczalności podjęcia postępowania w sprawie.

  Po otrzymaniu skargi na akt lub czynność organu wykonującego AP i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /4 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła i charakter prawny zasad ogólnych postępowania administracyjnego

  W postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez organy AP obowiązują zasady wywodzone z przepisów Konstytucji RP oraz z ratyfikowanej przez Polskę europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Z tymi zasadami albo się bezpośrednio się łączą swoja treścią zasady ogólne kpa...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /1 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawomocność orzeczeń sądu amin.

  W doktrynie wyróżnia się prawomocność formalną i materialną.

  Prawomocność formalna - orzeczenie sądu staje się prawomocne jeżeli nie służy co do niego środek zaskarżenia.

  Prawomocność materialna - orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd który je wydał, lecz również inne sądy i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres rozpoznawalności skargi przez wojewodzki sąd admin.

  Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Nie jest związany granicami skargi.

  Rozpoznanie skargi przez WSA na podstawie stanu faktycznego, istniejącego w dniu podjęcia aktu lub czynności, nie oznacza, że nie powinien on...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /2 890

  praca w formacie txt

Do góry