Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Właściwość sygnalizacyjna sadów administracyjnych

  O swojej działalności i sprawach z niej wynikających Prezes Sądu informuje Prezydenta RP i Krajową Radę Sądownictwa. Natomiast o problemach związanych z funkcjonowaniem organów administracji publ. – wiadomych sądowi z rozpatrywanych spraw Prezes Sądu informuje Prezesa RM - art. 14 NSA

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wniosek a skarga w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  Wszczęcie ogólnego postępowania sądowoadministacyjnego oparte jest na zasadzie skargowości. Posterowanie to bowiem wszczęto może być jedynie na podstawie złożonej skargi przez legitymowany podmiot. Natomiast jeżeli ustawy tak stanowią, postępowanie sądowe wszczyna się na wniosek. Tej regulacji nie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /1 550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycja prawna świadka w postępowaniu administracyjnym

  Zeznania świadków Każda osoba fizyczna posiadająca wiadomości o określonych faktach mających znaczenie dla ustalenia stanu faktycznego w sprawie. Ma obowiązek złożenia zeznań ale są dwa wyjątki: przyczyny faktyczne – świadkami nie mogą być osoby nie posiadające zdolności postulacyjnej, przyczyny...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /1 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymogi formalne pism procesowych

  Każde pismo procesowe powinno zawierać:

  Oznaczenie sądu do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

  Oznaczenie rodzaju pisma;

  Osnowę wniosku lub oświadczenia;

  Podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /1 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryby nadzwyczajne a skarga

  Pierwszeństwo obrony na drodze administracyjnej jako przesłanka dopuszczalności skargi.

  Ustawa — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie przyjmuje rozwiązania o niedopuszczalności skargi do sądu administracyjnego z powodu tego, że toczy się postępowanie w celu uchylenia, zmiany lub...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /1 871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada dwiunstancyjnosci w post. adm. i sądowoadministracyjnym

  Zasada utrwalona w art. 78 KRP, jej istotą jest zapewnienie stronom prawa do dwukrotnego rozpatrzenia i rozstrzygnięcia sprawy adm., co jest też ważnym elementem gwarancyjnym w stosunku do konstytucyjnej zasady proporcjonalności.  Zgodnie z tą zasadą strony mają prawo złożenia odwołania od każdej...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo skargi do sądu administracyjnego a prawo do odwołania w KPA

  W kpa Podmioty uprawnione do wniesienia odwołania:

  1. Strona w rozumieniu art.28KPA jest uprawniona do wniesienia odwołania. W zakresie wniesienia odwołania obowiązuje koncepcja subiektywna. Jeżeli decyzja została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie to taka osoba również posiada interes...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /1 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYMUS ZASTĘPSTWA

  Pojęciem tym należy objąć obowiązek sporządzenia skargi przez podmioty powołane do pomocy prawnej reprezentacji stron.

  Skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Skarga kasacyjna może być sporządzona tez przez doradcą podatkowego lub rzecznika patentowego.

  Przymus...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /1 404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strony i podmioty na prawach strony w postępowaniu administracyjnym

  Pojęcie strony postępowania administracyjnego - Pierwsza norma mówi, że stroną będzie podmiot, którego „interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie". Druga zaś, że  stroną będzie podmiot, który „żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek". W pierwszym przypadku...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /2 769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSPOŁUCZESTNICTWO MATERIALNE I FORMALNE W POSTĘPOWNIU SĄDOWOADMINISTRACYJNYM

  Współuczestnictwo w postępowaniu sądowoadministracyjnym:

  1)współuczestnictwo materialne- występuje gdy istnieje wielość podmiotów w sprawie sądowoadministracyjnej będącej przedmiotem postępowania.

  2)współuczestnictwo formalne – gdy sąd korzysta z uprawnienie do połączenia toczących się przed nim...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /525

  praca w formacie txt

Do góry