Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pojecie wyroku i rodzaje wyroków

  Ostatnim stadium postępowania przed sądami administracyjnymi jest podjęcie orzeczenia rozstrzygającego sprawę sądowoadministracyjną.

  Sąd rozstrzyga sprawę wyrokiem. Jeżeli ustawa nie przewiduje wydania wyroku, sąd wydaje orzeczenie w formie postanowienia. Należy zwrócić też uwagę na zarządzenia...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /4 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wywłaszczenie decyzji administracyjnej

  Nadzwyczajny tryb uchylenia lub zmiany decyzji zwany trybem wywłaszczenia praw nabytych na podstawie decyzji - 2 przesłanki muszą wystąpić łącznie:

  a) dalsze utrzymanie decyzji w obrocie prawnym powoduje stan zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego albo grozi poważnymi szkodami dla gospodarki...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /2 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzór NSA nad WSA

  NSA sprawuje nadzór nad działalnością wojewódzkich sądów administracyjnych w zakresie ich orzekania, a w szczególności rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń tych sądów. NSA sprawuje nadzór nad WSA podejmując uchwały wyjaśniające przepisy prawne, których stosowanie wywołało rozbieżności w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /1 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pełnomocnictwo procesowe w post. sądowo-adm.

  Strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnikiem strony może być tylko adwokat lub radca prawny a ponadto inny skarżący lub uczestnik postępowania, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo oraz osoby pozostające ze strona w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /2 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nieważność decyzji i postanowień w post. adm.

  Ta instytucja jest instytucją procesową tworzącą możliwość prawną eliminacji z obrotu prawnego decyzji dotkniętych przede wszystkim wadami materialno-prawnymi pod względem podmiotowym i przedmiotowym. Instytucja ma charakter niejednolity, bo występują w niej zarówno elementy charakterystyczne dla...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /2 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady postępowania sądowoadministracyjnego

  1) Zasada praworządności działania organu adm. pub. i dbałości o praworządne działanie stron i uczestników postęp. Działanie na podstawie prawa oznacza obowiązek stosowania w sprawach indywidualnych przepisów prawa materialnego oraz przepisów postęp, prawidłowego ustalania obowiązującego stanu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /7 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie sądowe o przywrócenie terminu

  Czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Od negatywnych skutków uchybienia terminu strona może bronić się składając wniosek o przywrócenie terminu.

  Dopuszczalność przywrócenia terminu jest obwarowana przesłankami materialnymi i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /2 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres stosowania przepisów KPA

  - kiedy postępowanie prowadzi organ administracji;

  - kiedy postępowanie prowadzi inny organ albo podmiot, który został powołany do załatwienia sprawy z zakresu administracji publicznej;

  - jeżeli następuje rozstrzygnięcie sprawy indywidualnej konkretnej;

  - rozstrzygnięcie to ma formę decyzji...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty postępowania sądowoadministracyjnego

  Koszty sądowe obejmują opłaty sądowe i zwrot wydatków.

  Opłaty sądowe. Opłatami sądowymi są wpis i opłata kancelaryjna. W każdym piśmie wszczynającym postępowanie sądowe w danej instancji należy podać wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy wysokość opłaty. Następnym...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /4 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spory o właściwość organów administracji publicznej

  Spór o właściwość ma miejsce wtedy, gdy rozbieżności co do zakresu działania organów państwowych występuje w odniesieniu do rozpatrzenia i rozstrzygnięcia tej samej sprawy, czyli gdy mamy do czynienia z  tożsamością sprawy, którą zajmują się co najmniej 2 organy. Spory o właściwość mogą...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /3 111

  praca w formacie txt

Do góry