Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Anatomia grupy - Teorie zachowania grupowego: Teoria dynamiki grupowej (teoria pola) K. Lewina

  Teoria dynamiki grupowej zakłada, że grupa ma przestrzeń życiową, w której zajmuje miejsce w relacji do innych obiektów; jest zorientowana na cele i podejmuje działania w dążeniu do ich osiągnięcia, mogąc napotykać przeszkody w tych działaniach: (...) a group has life space, it occupies a position...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /1 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anatomia grupy - Teorie zachowania grupowego: Teoria wpływu społecznego H.C. Kelmana

  Jej przedmiotem jest sposób wywierania wpływu przez grupę na jej poszczególnych członków. Zdaniem autora w relacjach grupowych zachodzą z różną intensywnością trzy procesy:

  Uległość (compliance). W tym przypadku osoby, chcąc uzyskać pozytywne reakcje ze strony innych osób, przyjmują...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /1 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anatomia grupy - Teorie zachowania grupowego: Teoria społecznej integracji P.M. Blaua

  Teoria ta wyjaśnia, dlaczego i jak osoby zostają akceptowane jako członkowie grupy. Zdaniem autora warunkami członkostwa w grupie są atrakcyjność (attractiveness) i dostępność / przystępność (approachability). Potencjalny nowy członek musi najpierw wykazać się przed grupą posiadaniem osobistych...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anatomia grupy - Teorie zachowania grupowego: Teoria systemowa G. Homansa

  Zdaniem autora zachowania członków grupy muszą być traktowane jako system zachowań, a nie zachowania odrębne i niepowiązane ze sobą (the behavior of members of a group must be considered as a system of behavior, not as separate actions unrelated to each other).

  Trzy elementarne formy zachowania to...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /1 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anatomia grupy - Pojęcie grupy

  Z licznych definicji grupy do częściej cytowanych należą dwie poniższe:

  G. Homans: Przez grupę należy rozumieć zbiór komunikujących się ze sobą przez pewien czas osób w liczbie pozwalającej wszystkim na komunikację bezpośrednią (twarzą w twarz), a nie przez pośredników. (We mean by a group a...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /2 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anatomia grupy

  Znajomość anatomii grupy jest niezbędna dla dokonania analizy grupowego podejmowania decyzji.

  Zrozumienie anatomii grupy jest istotne dla zrozumienia grupowego podejmowania decyzji, które stało się powszechną cechą funkcjonowania współczesnych organizacji. E.F. Harrison: Decision making in organizations of...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Właściwość organów w postępowaniu administracyjnym

  Właściwość organów AP – przez właściwość rozumiemy zdolność prawną organu do rozpoznania i rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu administracyjnym.

  Wyróżniamy 2 rodzaje właściwości:

  właściwość ustawowa – wynikająca wprost z przepisu ustawy.

  właściwość rzeczowa...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /3 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki złożenia skargi do WSA

  Samo wniesienie skargi nie powoduje wstrzymania wykonania aktu, jednakże sad na wniosek strony lub z urzędu może wydać postanowienie wstrzymujące to wykonanie. Jeżeli jednak w terminie 30 dni organ nie przesłał sadowi odpowiedzi na skargę i akt sprawy, wstrzymanie następuje z mocy prawa. Sad nie jest...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /1 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustrój Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

  Wojewódzki sąd administracyjny tworzy się dla jednego województwa lub dla większej liczby województw. Prezydent RP, na wniosek Prezesa NSA, w drodze rozporządzenia, tworzy i znosi WSA. oraz ustala ich siedziby i obszar właściwości, a także może tworzyć, poza siedzibą sądu, i znosić wydziały...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /2 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyłączenie sędziego w sądzie administracyjnym

  Wyłączenie sędziego można usystematyzować na:

  przyczyny wyłączenia z mocy ustawy – sędzia jest wyłączony z mocy ustawy w sprawach:

  jest stroną lub pozostaje z jedną z nich w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziałuje na jego prawa lub obowiązki;

  swojego małżonka...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /1 437

  praca w formacie txt

Do góry