Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zasada hierarchicznej budowy systemu źródeł prawa

  Hierarchia prawna wynika z kilku przynaj­mniej przepisów Konstytucji. Sam art. 87 takiego systemu jeszcze nie ustana­wia, możliwe jest bowiem jego uzupełnienie — ale wyłącznie na podstawie innych szczególnych przepisów Konstytucji. W systemie aktów powszechnie wiążących — biorąc pod uwagę kryterium mocy...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /1 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo międzynarodowe i wspólnotowe w polskim porządku prawnym

  Najwyższą pozycję w systemie aktów prawnych zajmuje Konstytucja RP. Nie ma więc wątpliwości, iż ratyfikowane przez Polskę umowy muszę być z nią zgodne.

  Konstytucja w art. 133 ust. 2 gwarantuje Prezydentowi możliwość zwrócenia się do Trybunału Konstytucyjnego – przed ratyfikowaniem umowy – z...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /4 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada nadrzędności konstytucji w systemie źródeł

  Zasada nadrzędności Konstytucji w systemie źródeł prawa oznacza zakaz stanowienia aktów prawnych z nią sprzecznych a także nakłada obowiązek realizowania jej postanowień. Najwyższe miejsce w systemie źródeł prawa oznacza, że żadna norma prawna pochodząca z aktu niższego rangą od Konstytucji, nie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /4 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucyjne zasady systemu źródeł prawa

  Konstytucja RP:

  wprowadziła podział źródeł prawa (aktów prawnych) na powszechnie obowiązujące i wewnętrznie obowiązujące, w związku z tym system źródeł prawa ma charakter dualistyczny (dychotomiczny), tj. że w istocie każdy akt normatywny musi zostać podporządkowany albo prawu powszechnie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /7 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katalog zasad ustroju w Konstytucji RP

  Zasady są zawarte w I rozdziale Konstytucji RP, który stanowi zbiór podstawowych zasad określających charakter państwa, jak też wartości i priorytety, na jakich jest ono oparte. W ustaleniu katalogu tych zasad , który wciąż ma charakter otwarty, bardzo istotną rolę odgrywa Trybunał konstytucyjny...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /1 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady ustroju politycznego państwa - pojęcie

  Zasady ustrojowe to podstawowe rozwiązania zamieszczone w ustawie zasadniczej, które regulują podstawy ustroju społecznego, politycznego i gospodarczego państwa.

  Decyzje polityczne autorytetu ustrojodawczego wyrażone w postaci konstrukcji normatywnych, które determinują zakres praw i wolności człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anatomia grupy - Komunikacja grupowa

  Efektywność grupy zależy od istnienia konsensusu między jej członkami. Konsensus jest następstwem interakcji, które z kolei są produktem otwartej komunikacji. Wydaje się zatem oczywiste, że tak lub inaczej definiowana efektywność grupy pośrednio lub bezpośrednio jest warunkowana otwartą komunikacją...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /1 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anatomia grupy - Normy grupowe i konformizm

  G. Homans: Norma jest ideą w umysłach członków grupy (an idea in the minds of a group’s members), która może zostać zwerbalizowana (that can be stated), aby określić, co członkowie grupy mają zrobić w danych okolicznościach. Społeczna pozycja w grupie poszczególnych jej członków zależy w dużym...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /3 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anatomia grupy - Teorie zachowania grupowego: Dwuwymiarowa teoria członkostwa J.M. Jacksona

  Teoria ta opisuje i analizuje podstawy członkostwa grupowego. Zgodnie z nią członkostwo może być oparte na przyciąganiu (attraction), czyli sile popychającej osobę do przyłączenia się lub pozostania w grupie, albo na akceptacji (acceptance), definiowanej jako stopień, w jakim zdolności i zachowanie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anatomia grupy - Teorie zachowania grupowego: Teoria zachowania grupowego R.F. Balesa

  Teoria ta dostarcza wartościowych narzędzi analizy zachowania grupowego (interaction-process analysis). W swoim analitycznym schemacie autor rozważa cztery podstawowe problemy, wobec których staje grupa:

  - Adaptacja do czynników znajdujących się poza grupą, a wywierających na nią wpływ. W konkretnym...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /1 480

  praca w formacie txt

Do góry