Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zasada podziału władzy w świetle Konstytucji RP (założenia doktrynalne i ich realizacja)

  Jest to jedna z najstarszych zasad towarzyszących rozwojowi myśli ustrojowej już w czasach Arystotelesa. O podziale władzy można mówić, mając na względzie znaczenie przedmiotowe i podmiotowe tego pojęcia. W sensie przedmiotowym (funkcjonalnym) oznacza wydzielenie odmiennych kierunków działania państwa...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /3 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada zwierzchnictwa narodu w Konstytucji RP (pojęcie narodu, formy realizacji zwierzchnictwa narodu)

  Naród – wspólnota o podłożu etnicznym, gospodarczym, politycznym, społecznym i kulturowym wytworzona w procesie dziejowym, przejawiająca się w świadomości swych członków.

  Formy realizacji zwierzchnictwa narodu:

  a) bezpośredni

  1. art. 90 ust.  3, art. 125 Konstytucji RP: ogólnokrajowe referendum...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /3 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Suwerenność państwa narodowego a proces integracji europejskiej

  Akcesja i członkostwo Polski w Unii Europejskiej powodują zmiany w do­tychczasowym pojmowaniu zasady suwerenności narodu. Państwa człon­kowskie Wspólnoty Europejskiej — na mocy własnych decyzji, w uznaniu reguł, jakie rządzą społecznością międzynarodową — ograniczyły swoje prawa suwerenne.

  Kwestia...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /3 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada suwerenności – pojęcie i cechy władzy suwerennej

  Władza suwerenna - władza zwierzchnia w kraju. Niezależna od jakiejkolwiek innej władzy zewnętrznej. Władza państwa suwerennego nie podlega żadnej innej władzy poza narodem (ogółem obywateli). Państwo zachowuje suwerenność wewnętrzną, jeśli jego instytucje są niezależne w podejmowaniu decyzji od...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /4 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady prawidłowej legislacji w świetle orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

  Zasady Przyzwoitej Legislacji, dla których podstawą jest Zasada Ochrony Zaufania Obywatela do Państwa (= zasada lojalności państwa do obywatela), która wyznacza minimum reguł uczciwości (zakaz ustanawiania pułapek na obywatela), opierając się na Zasadzie Pewności Prawa (bezpieczeństwa prawnego), które...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /3 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada praworządności (legalizmu)

  Zasada legalizmu zawarta jest w art. 7 Konstytucji RP który stanowi, że: "Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa". Oznacza to, iż organy władzy publicznej nie mogą podejmować działań bez podania podstawy prawnej. Mogą czynić tylko to, co im prawo nakazuje lub pozwala.

  Zasada...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /2 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada demokratycznego państwa prawnego (elementy formalne i materialne)

  Zasada ta została wprowadzona do ustroju naszego państwa w ważnym mo­mencie, tj. w toku rewizji Konstytucji PRL z 29 grudnia 1989 r. (rewizja usuwała stalinowski rdzeń z przepisów Konstytucji). Przepis ustanawiający zasadę państwa prawnego został umieszczony w miejsce ówczesnego art. 1 Konstytucji (Polska...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /3 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady dotyczące ograniczeń praw i wolności w Konstytucji RP

  Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /1 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i koncepcje dobra wspólnego

  Na pierwszym miejscu w części normatywnej Konstytucji wymieniona została zasada dobra wspólnego. Art. 1 Konstytucji, wprowadzający tę zasadę, deklaruje, że "Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli". Na jego podstawie władze publiczne zobowiązane są do przeciwdziałania jednostkowym...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /6 939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada pomocniczości w Konstytucji RP

  Zasada pomocniczości (subsydiarności, łac. subnidium ferre - pomóc, da­wać wsparcie) jest jedną z podstawowych zasad konstytucyjnych w polskim porządku prawnym. I choć opiera się na niej cały system prawny państwa, to wymieniona została jedynie we wstępie do Konstytucji RP i nie znajdujemy rozwinięcia...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /2 856

  praca w formacie txt

Do góry