Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zasada pluralizmu politycznego w Konstytucji RP

  Pojęcie pluralizmu oznacza respektowanie odmienności i różnorodności wszystkich ludzi. Różnice wynikają z natury człowieka, ale wszyscy ludzie są równi. Zasadę pluralizmu ustanawia art. 11 Konstytucji stwierdzający, że “Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /1 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucyjne zasady wymiaru sprawiedliwości – (pojęcie wymiaru sprawiedliwości, katalog zasad w świetle Konstytucji RP)

  Wymiar sprawiedliwości jest funkcją działalności państwa polegającą na rozstrzyganiu sporów o prawo, w których przynajmniej jedną ze stron jest osoba fizyczna lub podmiot podobny (np. osoba prawna). Spory te rozstrzygane w trybie przepisanym przez prawo.

  W Polsce, jak określa Konstytucja, wymiar...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /1 939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System rządów w świetle Konstytucji RP

  Nie jest to system prezydencki, chociaż mamy pewne elementy tego systemu w postaci wyborów bezpośrednich od 1990r.

  1) W roku 1990 przeszło się na system powszechnych wyborów prezydenckich. (Nowa konstytucja znacznie ograniczyła kompetencje prezydenta w porównaniu z małą konstytucją.)

  2) Kontrasygnata...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /1 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje systemu rządów - System komitetowy

  „Rządów zgromadzenie”

  • wywodzi się z konstytucji jakobińskiej z 1793 r.

  • parlament łączy w niej funkcje ustawodawcze i wykonawcze

  • rząd traktowany jest jako jego organ wykonawczy i wyłaniany jest spośród członków parlamentu, którzy pełnią funkcję szefów resortów

  • w przepadku konfliktu parlamentu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje systemu rządów - System półprezydencki

  (prezydencjalny, prezydencko-parlamentarny)

  • dwuczłonowa egzekutywa, rząd odpowiada politycznie i przed prezydentem i przed parlamentem

  • prezydent nie odpowiada politycznie przed parlamentem, jedynie konstytucyjnie, wybierany w wyborach powszechnych, kontroluje działalność parlamentu i rządu, stymuluje...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje systemu rządów - System parlamentarny

  System rządów opierający się na tzw. podwójnej egzekutywie, tzn. rozdziale funkcji szefa rządu i głowy państwa. System ten pozwala na łączenie funkcji w rządzie i parlamencie. Rząd zobowiązany jest do ustąpienia w wyniku otrzymania wotum nieufności w parlamencie. Głowa państwa może rozwiązać...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje systemu rządów - System prezydencki

  System polityczny w demokracji charakteryzujący się rygorystycznym podziałem (separacją) władzy ustawodawczej i wykonawczej, oraz połączeniem funkcji prezydenta i szefa rządu. W myśl tych zasad prezydentowi (jako organowi władzy wykonawczej) przysługuje pełnia władzy wykonawczej, oraz zwolnienie z...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /1 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie systemu rządów

  System rządów - relacje pomiędzy poszczególnymi rodzajami władz (z zasady podziału władz wynika konieczność określenia wzajemnych stosunków pomiędzy organami państwa należącymi do poszczególnych władz).

  • zainteresowanie dotyczy głównie stosunków między egzekutywą a legislatywą

  • władza...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej

  Rada Ministrów przedstawia Sejmowi i Senatowi, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, informację o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej. Na żądanie Sejmu, Senatu, organu właściwego na podstawie regulaminu Sejmu lub organu właściwego na podstawie regulaminu Senatu, Rada Ministrów...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /2 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiany w zakresie funkcjonowania parlamentu w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej

  Parlamenty narodowe uchodzą za najbardziej „pokrzywdzone" skutkami pogłębionej integracji europejskiej. W naszym kraju szacowano, że z chwi­lą przystąpienia Polski do UE parlament straci nawet kilkadziesiąt procent swojej kompetencji prawodawczej. Jednakże od konkretnych rozwiązań przyjętych w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Borys Dodano /10.08.2011 Znaków /2 501

  praca w formacie txt

Do góry