Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  AKTYWA OBROTOWE

  Majątek obrotowy, bieżące aktywa, środki obrotowe, zużywają się w całości w procesie tworzenia przychodu w ciągu roku lub w ciągu normalnego cyklu działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, jeżeli jest on dłuższy (MSR nr 1). IV dyrektywa 78/660/EWG wymienia a.o. i ich elementy jako składniki...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /8 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTUARIUSZ

  Specjalista w zakresie zastosowania metod matematyczno-statystycznych w kalkulacjach i operacjach ubezpieczeniowych, bankowych i finansowych. Głównym jego zadaniem w firmie ubezpieczeniowej jest ustalanie stawek taryfowych, określanie wielkości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz ustalanie marginesu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWA OBROTOWE NETTO

  Aktywa bieżące netto, working capital - kapitał pracujący, nadwyżka bieżących aktywów nad bieżącymi zobowiązaniami. Kategoria ta jest również utożsamiana z kapitałem zaangażowanym netto. W większości krajów przyjmuje się, że do aktywów bieżących zalicza się pozycje, co do których oczekuje się...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /1 698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWA

  Zasób środków gospodarczych, w polskiej literaturze przedmiotu a. są definiowane jako zasoby gospodarcze (środki gospodarcze), którymi dana jednostka może dysponować (T. Peche). A. trwałe i obrotowe stanowią a. jednostki (Z. Messner, B. Binkowski). W założeniach koncepcyjnych Międzynarodowych Standardów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /11 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWA OBROTOWE RZECZOWE

  Zapasy, według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości nr 2 (MSR) zapasy to rzeczowe składniki majątku: przeznaczone do sprzedaży w toku zwykłej działalności gospodarczej; będące w trakcie produkcji wyrobów i usług przeznaczonych do sprzedaży; mające postać materiałów lub dostaw surowców...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /4 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWA BANKU

  Składniki majątku znajdujące się w dyspozycji banku, które powstały w wyniku przeszłych zdarzeń. Składają się na nie:

  1) środki pieniężne w postaci gotówki w kasie, pozostałych środków w kasie, tj. czeków podróżniczych obcych, blankietów wekslowych, środków na rachunku nostro lub na rachunku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /1 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWA OPERACYJNE

  Zasoby majątkowe jednostki, które są wykorzystywane w jej działalności operacyjnej. Obejmują one różnorodne aktywa, zarówno trwałe jak i obrotowe, identyfikowane według kryterium klasyfikacyjnego, którym jest sposób czerpania korzyści z danego aktywu.

  Do typowych trwałych a.o. zalicza się: wartości...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /1 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWA BIOLOGICZNE

  Rośliny uprawne oraz zwierzęta będące w hodowli lub chowie (MSR nr 41). Podkreśla się, że wiarygodne ustalenie a.b. jest w pełni możliwe. Powyższe stwierdzenie może być jednak kwestionowane w momencie początkowego ujęcia a.b., dla których brak jest ceny rynkowej lub ich wartości. Alternatywne...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /2 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWA PIENIĘŻNE

  Obejmują posiadane przez jednostkę krajowe środki płatnicze, walutę obcą, instrumenty rynku pieniężnego (np. weksle, bony oszczędnościowe, bony handlowe, certyfikaty depozytowe, bony skarbowe, bony pieniężne NBP) o terminie zwrotu nie dłuższym niż jeden rok oraz wszelkie należne jednostce...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zalety i wady mediów - Radio

  Stacje radiowe mają różne oblicza programowe, które umożliwiają im osiągnięcie wyselekcjonowanych grup odbiorców. Mogą to być stacje nastawione na nadawanie tylko wiadomości, muzyki klasycznej, programów dla młodzieży itd. Ponadto radio dalej różnicuje swoje audytoria przez nadawanie w różnych porach...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /2 001

  praca w formacie txt

Do góry