Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kontrola administracji w II RP i jej rodzaje

  Administracja publiczna w II RP podlegała kontroli wewnętrznej, wynikającej z hierarchiczno – instancyjnej  struktury administracji , dokonywanej przez organ wyższego szczebla oraz zewnętrznej  - sprawowanej przez organy niezależne od aparatu administracji. Na kontrolę administracji składa się :

  1...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /2 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny II RP po unifikacji

  W 1933  na mocy ustawy  scaleniowej wprowadzono jednolitą dla całego kraju  organizację terytorialna. Ustaw dzieliła organy samorządu na wykonawcze i zarządzające oraz stanowiące i kontrolujące. Przewidywała zespolenie organów administracji ogólnej i organów wykonawczych samorządu na szczeblu powiatu i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /2 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny w II RP przed unifikacją

  1. 1933 w Polsce Południowej czyli w Galicji Samorządu Terytorialnego nie było. W większości miast byłej Galicji, a także na terytoriach wiejskich wprowadzono Zarząd Komisaryczny, tzn. zamiast organów samorządowych funkcjonowali Komisarze Rządowi.

  2. Podstawowe założenia Konstytucji Marcowej tzw...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /2 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja niezespolona w II RP

  Administracja niezespolona objęła w II RP przede wszystkim wojsko, sądownictwo, skarbowość, szkolnictwo, kolejnictwo, pocztę i telegraf, górnictwo, wykonanie reformy rolnej, inspekcję ( ochronę ) pracy.  

  Administrację wojskową wykonywali w terenie dowódcy okręgów korpusów i podlegli im komendanci...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /1 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terytorialna rządowa administracja zespolona w II RP

  Stojący na czele każdego województwa Wojewoda pochodził z mianowania prezydenta RP. Wojewoda był przedstawicielem rządu centralnego w województwie, był ponadto szefem administracji ogólnej zespolonej w województwie. Do zakresu jego działania należały: administracja spraw wewnętrznych, sprawy przemysłu i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /1 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja centralna w II RP

  Rada ministrów – stanowiła organ kolegialny , tworzyli ją ministrowie z prezesem Rady Ministrów na czele. Stanowiła centralny organ administracji publicznej. Organem pomocniczym premiera i Rady Ministrów było Prezydium Rady Ministrów. Ministrowie, tworzyli wewnątrz Rady Ministrów Komitet Ekonomiczny...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzielnicowe organy władzy państwowej w Galicji w 1918 roku

  Administracja terytorialna: Administracja rządowa: Powstała w 1918r. w Krakowie Polska Komisja Likwidacyjna Na czele powiatów stanąć mieli Komisarze Powiatowi, kierujący całością administracji Utworzono w marcu 1919r. urząd Generalnego Delegata Rządu dla byłej Galicji, który miał przejąć większość...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /1 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzielnicowe organy władzy w zaborze pruskim w latach 1918 - 1919

  Administracja Terytorialna- Administracja rządowa: Powstała w 1918r Naczelna Rada Ludowa - organ wykonawczy (Komisariat). Obok niemieckich Landratów wprowadzono polskich Starostów jako Naczelników Powiatów. Dopiero po zawarciu traktatu wersalskiego, w sierpniu 1919r. wydano ustawę o tymczasowej organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /1 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzielnicowe organy władzy państwowej w Królestwie polskim w latach 1916 - 1918

  Administracja centralna: . Od początku organy centralne nazywano ministerstwami. Na ich czele stali kierownicy resortów – ministrowie. Tworzyli oni kolegialnie Radę Ministrów pod przewodnictwem prezesa Rady Ministrów. Administracja terytorialna: Już na początku 1919r. wydane zostały tymczasowe przepisy o...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /2 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny w Wielkiej Brytanii w XIX w.

  Anglia do końca XIX wieku stanowiła przykład kraju, którego administracja terytorialna opierała się wyłącznie  na organach samorządowych. Miały one szerokie uprawnienia , ewaluowały w kierunku decentralizacji. W XIX wieku przeprowadzono reformy samorządu lokalnego.

  Odrębną organizację posiadał...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /1 363

  praca w formacie txt

Do góry