Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Rada Ministrów jako organ administracji gospodarczej

  opracowuje i zgłasza Sejmowi projekty ustaw niezbędne z pkt widzenia realizacji zadań państwa wobec gospodarki

  prowadzi politykę wew i zagraniczną RP, odpowiada za kierowanie i koordynowanie i kontrolę nad organami adm rządowej w których kompetencji znajdują się sprawy...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Zygmunt Dodano /11.08.2011 Znaków /1 813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy zachowań państwa wobec gospodarki - Realizacja polityki gospodarczej

  Służy realizacji zadań państwa wobec gospodarki (polega na podejmowaniu przez nie różnego rodzaju zadań opartych na systemie prawnym a jej zakres i intensywność zależy od rodzaju i typu zachowań państw wobec gospodarki). Realizacja polityki przyjmuje postać działań :

  - organizatorskich (wobec sektora...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Zygmunt Dodano /11.08.2011 Znaków /2 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy zachowań państwa wobec gospodarki - Programowanie gospodarcze

  planowanie makroekonomiczne w gospodarce rynkowej stanowi instrument interwencjonalizmu państwowego, należy do najmłodszych form działalności państwa. Do krajów o najdłuższej tradycji planowania zalicza się min Japonię Niemcy, Szwecję. Planowanie gospodarcze występuje w krajach o gospodarce...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Zygmunt Dodano /11.08.2011 Znaków /1 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy zachowań państwa wobec gospodarki - Tworzenie prawa

  Pod względem podmiotowym prawna regulacja stosunków gospodarczych dotyczy 2 układów: stosunki poziome regulowane przepisami prawa prywatnego- wzajemne uprawnienia i obowiązki uczestników stosunków prawnych) oraz stosunków pionowych regulowanych przepisami prawa publicznego - uprawnienia i obowiązki prawne...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Zygmunt Dodano /11.08.2011 Znaków /804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działanie nadzorcze państwa w gospodarce

  maja one na celu zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania ustalonego porządku gospodarczego oraz usuwanie wszelkich nieprawidłowości powstających w tym zakresie

  nadzór jest forma stosunków prawnych między podmiotami połączonych ze sobą zależnościami strukturalnymi w układzie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Zygmunt Dodano /11.08.2011 Znaków /1 822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy planowania państwowego

  Planowanie makroekonomiczne w gospodarce rynkowej stanowi instrument interwencjonalizmu państwowego, należy do najmłodszych form działalności państwa. Do krajów o najdłuższej tradycji planowania zalicza się min Japonię Niemcy, Szwecję. Planowanie gospodarcze występuje w krajach o gospodarce rynkowej i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Zygmunt Dodano /11.08.2011 Znaków /1 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady prawa gospodarczego

  Zasadami pr.gosp są pewne postulaty pod adresem prawodawcy i organów stanowiących prawo ,którymi powinny one kierować się przy tworzeniu i stosowaniu prawa - znaczenie opisowe.

  W znaczeniu normatywnym , zasady prawa to wiążące prawnie normy należące do danego systemu prawnego. Wyznaczają one kierunek...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Zygmunt Dodano /11.08.2011 Znaków /1 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są przepisy parametryczne

  Są to przepisy które wiążą się z wszelkiego rodzaju wielkościami ekonomicznymi np. przepisy określające normy amortyzacyjne, stopę zysku, wielkość oprocentowania kredytu. Staja się one normami prawnymi wówczas gdy obwarowane są przymusem prawnym.

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Zygmunt Dodano /11.08.2011 Znaków /274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła prawa gospodarczego

  Konstytucja, ustawy i akty podustawowe. Ponadto akty indywidualne które konkretyzują obowiązki i uprawnienia podmiotów ustalonych w aktach generalnych. Odrębnym źródłem praw gp są też akty prawa ponadnarodowego i międzynarodowego (traktaty handlowe, celne, monetarne etc)

  Konstytucja - początkowo...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Zygmunt Dodano /11.08.2011 Znaków /2 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja prawa gospodarczego publicznego - krótko scharakteryzuj

  Zespół norm określających podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy "Prawo o działalności gospodarczej". Pod pojęciem działalności gospodarczej rozumiemy pracę zarobkową ,zawodową, we własnym imieniu, zorganizowaną o charakterze ciągłym (nie stałym - może być...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Zygmunt Dodano /11.08.2011 Znaków /899

  praca w formacie txt

Do góry