Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ANALIZA FINANSOWA

  Najstarszy historycznie dział analizy ekonomicznej. A.f. powstała początkowo jako analiza bilansu i rachunku zysków i strat, tj. analiza sprawozdań finansowych. W obecnej praktyce jest tą częścią analizy ekonomicznej, która stanowi najwyższy stopień jej uogólnienia. Przesądza o tym syntetyczny charakter...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /2 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWNY RYNEK

  W rozumieniu MSR nr 41 a.r. to taki, który spełnia wszystkie warunki działalności rynkowej. Uważa się, że przedmioty obrotu na rynku są jednorodne. Ponadto przyjmuje się również, że a.r. polega na tym, że w dowolnym momencie można na nim znaleźć zainteresowanych nabywców i sprzedawców, oraz że ceny...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALGORYTM

  Zbiór określonych reguł postępowania, które realizowane zgodnie z ustalonym porządkiem umożliwiają rozwiązanie określonego zadania. Ważną cechą a. jest możliwość jego wykorzystania do rozwiązania całej grupy problemów należących do tej samej klasy. Poprawnie skonstruowany a. powinien przewidywać...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /3 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMORTYZACJA

  Rozumiana jest przede wszystkim jako proces stopniowego odtwarzania wartości obiektów majątku trwałego. Zużywanie się tych obiektów następuje zarówno w aspekcie fizycznym, jak i ekonomicznym. W pierwszym przypadku dotyczy ono zużywania realnej substancji, z której wykonano określone części danego obiektu;...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /14 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWA FINANSOWE

  Aktywa dowolnej jednostki najczęściej definiowane jako zasoby powstałe w rezultacie przeszłych zdarzeń gospodarczych, które są przez tę jednostkę kontrolowane i traktowane jako źródła przyszłych korzyści ekonomicznych. Tak opisanymi aktywami są w rachunkowości jednostki klasyfikowane według wielu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /3 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADMINISTROWANIE SYSTEMEM

  Organizacja procesu eksploatacji, obejmuje zadania nadzoru, które mają zapewnić sprawne funkcjonowanie systemu informatycznego. Czynności administratora systemu zaczynają się już w toku wdrażania systemu informatycznego, kiedy administrator określa uprawnienia użytkowników systemu.

  Podczas bieżącej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /3 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWA POZABILANSOWE

  Majątek pozabilansowy, aktywa niewykazywane w ewidencji bilansowej, związane z działalnością jednostki. W szczególności do ewidencji pozabilansowej majątku trwałego można zaliczyć: środki trwałe postawione w stan likwidacji na skutek zużycia lub zniszczenia do czasu zakończenia likwidacji; środki...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /2 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWA NETTO

  Majątek czysty, w literaturze przedmiotu a.n. określa się jako majątek, który pozostaje po odjęciu od aktywów zobowiązań bieżących i długoterminowych. Tak liczony majątek jest nazywany majątkiem czystym (koncepcja modelu ewidencyjnego T. Pechego) i przybiera formy różnych funduszy lub kapitałów, w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /1 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKCJA

  Stock, share, termin ten może być używany w trojakim znaczeniu: jako ułamek kapitału podstawowego spółki akcyjnej, jako ogół praw i obowiązków akcjonariusza wobec spółki oraz jako papier wartościowy inkorporujący prawa udziałowe akcjonariusza w spółce.

  A. stanowi część kapitału podstawowego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /16 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWA TRWAŁE

  Majątek trwały, aktywa długoterminowe, w IV dyrektywie Rady 78/660/EWG zostały zdefiniowane jako kategoria obejmująca te składniki majątku, które stale służą prowadzeniu działalności. Według ustawy o rachunkowości a.t. to takie aktywa jednostki, które nie są zaliczane do aktywów obrotowych.

  Rodzaje...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /8 743

  praca w formacie txt

Do góry