Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Instytucje, które zajmują się obrotem papierów wartościowych

  Komisja Papierów Wartościowych i Giełd – przedmiotem nadzoru jest przestrzeganie reguł uczciwego obrotu i konkurencji w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz zapewnienia powszechnego dostępu do rzetelnych informacji na rynku papierów wartościowych. Nadzorowi podlegają maklerzy, emitenci i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /1 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucje nadzoru bankowego

  Celem nadzoru jest zapewnienie: bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych; zgodności działalności banków z przepisami ustawy Prawo bankowe, ustawy o NBP, statutem oraz decyzją o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku.

  Nadzór bankowy sprawuje Komisja Nadzoru Bankowego. W jej...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /1 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucje finansowe - Narodowy Bank Polski

  Jest centralnym bankiem RP, posiada osobowość prawną i prawo używania pieczęci z godłem państwowym, nie podlega wpisowi do KRS. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu, o ile nie ogranicza to pierwszego celu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /1 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucje finansowe - Postępowanie przy utworzeniu banków

  Warunki finansowe – wnoszony przez założycieli banku kapitał założycielski nie może być niższy od równowartości 5 mln EURO. Wartość wkładów niepieniężnych nie może przekroczyć 15% funduszy podstawowych.

  Warunki kwalifikacyjne – założyciele oraz osoby przewidziane do objęcia w banku stanowisk...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /2 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucje finansowe - Bank w formie spółki akcyjnej

  Może być utworzony na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego, wydanego w uzgodnieniu z Ministrem Finansów, z zachowaniem trybu określonego w kodeksie spółek handlowych. Założycielami banku w formie spółki akcyjnej mogą być osoby prawne i osoby fizyczne, z tym że założycieli nie może być mniej...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucje finansowe - Bank spółdzielczy

  Może być utworzony na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego wydanego w uzgodnieniu z Ministrem Finansów, na wniosek założycieli (min. 10 osób fizycznych). Jest to osoba prawna, dokonuje się wpisu do KRS-u. Statut banku spółdzielczego pod rygorem nieważności powinien być sporządzony w formie aktu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucje finansowe - Bank państwowy

  Może być utworzony przez RM w drodze rozporządzenia, na wniosek ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa zaopiniowany przez Komisję Nadzoru Bankowego. Rozporządzenie RM o utworzeniu banku państwowego określa nazwę, siedzibę, przedmiot i zakres działania banku, jego fundusze statutowe, w tym środki...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /1 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucje finansowe - Prawo bankowe

  Bank jest osobą prawną działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym. Czynnościami bankowymi są m.in. przyjmowanie wkładów pieniężnych, prowadzenie rachunków bankowych, udzielania...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zysk nadzwyczajny

  Charakterystyka

  Przedsiębiorstwa są motywowane poprzez uzyskiwanie maksymalizacji zysku. Zyski są dochodami, różnicą miedzy całkowitą sprzedażą a całkowitym kosztem. ( P. Samuelson, WilliamD. Nordhaus, 1995, s.187).

  Zysk nadzwyczajny jest to zysk przekraczający dochód, który właściciel...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.08.2011 Znaków /1 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zysk nadzwyczajny

  Charakterystyka

  Przedsiębiorstwa są motywowane poprzez uzyskiwanie maksymalizacji zysku. Zyski są dochodami, różnicą miedzy całkowitą sprzedażą a całkowitym kosztem. ( P. Samuelson, WilliamD. Nordhaus, 1995, s.187).

  Zysk nadzwyczajny jest to zysk przekraczający dochód, który właściciel...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.08.2011 Znaków /1 184

  praca w formacie txt

Do góry