Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ANALIZA PROGU RENTOWNOŚCI

  Analiza BEP (break-even-point), analiza CVP (cost-volume-profit), analiza wielkości krytycznych, dotyczy określania rozmiaru działalności, przy którym zysk wynikający z realizacji przyjętego wariantu działania jest przynajmniej tak duży, jak zysk wynikający z akceptacji wariantu alternatywnego. Zysk ten...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /10 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA PROGU RENTOWNOŚCI A BUDŻETOWANIE ELASTYCZNE

  Planowanie elastyczne polega na przedstawieniu kosztów w układzie centrów organizacyjnych, w którym respektuje się relacje między zmieniającym się rozmiarem działalności a poziomem kosztów. Budżety elastyczne prezentują krótkoterminowe relacje typu: koszty - rozmiary - zyski, we właściwym przedziale...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /1 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA PROGU RENTOWNOŚCI PRZY UWZGLĘDNIENIU PODATKU DOCHODOWEGO

  Podatek dochodowy stanowi istotną zmienną w decyzjach kierowniczych. W decyzjach krótkoterminowych, przy których ma zastosowanie analiza progu rentowności, dąży się do maksymalizacji zysku netto, czyli zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Relację między zyskiem brutto i zyskiem netto przedstawia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA FUNDAMENTALNA

  Podstawowa metoda oceny opłacalności inwestycji w papiery wartościowe dla inwestorów, którzy lokują pieniądze w akcje na dłuższy czas. W operacjach akcjami sprawą o podstawowym znaczeniu jest właściwe rozpoznanie przyszłych zmian ich kursów. A.f. jest metodą prognozowania przyszłego rozwoju kursów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /5 938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA INWESTYCJI

  Szacowanie projektu przedsięwzięcia inwestycyjnego z uwzględnieniem szeroko rozumianych kosztów, w tym kosztów finansowych oraz socjalnych, a także korzyści płynących z jego realizacji. W szacunkach takich uwzględnia się ryzyko oraz wrażliwość projektu na przewidywane zagrożenia czy błędy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA KOSZTÓW

  Koszty działalności przedsiębiorstwa mogą być przedmiotem analizy ogólnej i analizy szczegółowej. Analiza ogólna obejmuje globalną kwotę kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwo w pewnym okresie (np. miesiącu, kwartale lub roku), analiza szczegółowa natomiast obejmuje grupy kosztów wybrane z ich sumy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /6 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMORTYZACJA KSIĘGOWA

  W praktyce - wszelkie zagadnienia dotyczące amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (amortyzowanych operacyjnych składników majątku trwałego) normowane przepisami prawa bilansowego i zwyczajami. Termin ten zawiera w sobie np. dopuszczone ustawą z 29 września 1994 r. o...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA BILANSU

  W szerszym ujęciu utożsamiana jest z analizą sprawozdań finansowych, w węższym zaś ogranicza się do zjawisk ujętych w tym sprawozdaniu. W pierwszym rozumieniu zakres a.b. pokrywa się z przedmiotem analizy sprawozdań finansowych, w drugim zaś obejmuje pionową analizę aktywów i pasywów bilansu oraz...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA EKONOMICZNA

  Analiza działalności gospodarczej (ze względu na badanie całokształtu działalności gospodarczej), diagnostyka gospodarcza (z uwagi na sposób badania, obejmujący stawianie diagnoz gospodarczych), jest to:

  1) dyscyplina naukowa stosowana (teoria), stanowiąca stale rozwijający się instrument poznawczy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /8 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWA TRWAŁE NETTO

  Nie ma ogólnej definicji a.t.n., jedynie wartość bilansowa środków trwałych to według MSR nr 16 ich wartość początkowa (wartość brutto) pomniejszona o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne). Według ustawy o rachunkowości, w wyniku aktualizacji wyceny może być ustalona nowa wartość księgowa netto...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /7 493

  praca w formacie txt

Do góry