Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Spadek sprzedaży

  Charakterystyka

  Spadek sprzedaży produktu (schyłek produktu) jest czwartą(ostatnią) fazą cyklu życia produktu. Po trzech poprzednich fazach, gdzie produkt został poznany następuje gwałtowny spadek zainteresowania nim. Produkt jest głównie nabywany przez "spóźnialskich". Takich konsumentów, którzy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.08.2011 Znaków /1 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spadek sprzedaży

  Charakterystyka

  Spadek sprzedaży produktu (schyłek produktu) jest czwartą(ostatnią) fazą cyklu życia produktu. Po trzech poprzednich fazach, gdzie produkt został poznany następuje gwałtowny spadek zainteresowania nim. Produkt jest głównie nabywany przez "spóźnialskich". Takich konsumentów, którzy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.08.2011 Znaków /1 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akcja gotówkowa

  Charakterystyka

  Akcja gotówkowa- jest to akcja, mająca pokrycie w formie pieniężnej. W przypadku akcji gotówkowej wkład może być wnoszony na raty jednak rata nie może być niższa niż jedna czwarta wartości nominalnej. Natomiast do momentu, aż nie nastąpi pełne pokrycie akcji pozostaje ona imienną i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.08.2011 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nagroda im. Deminga

  Charakterystyka

  Nagroda im Deminga powołana przez Związek Japońskich Naukowców i Inżynierów JUSE (Union of Japanese Scientists and Engineers) w 1951 r. dla uhonorowania Deminga. Zyskał on powszechne uznanie za swój wkład w rozwój powojennej Japonii. (Deming pojechał do Japonii w 1950 r., gdzie nauczał...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.08.2011 Znaków /3 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Estymowanie analogii

  Charakterystyka

  Estymacja analogii - oznacza porównywanie podobnych działań wykonywanych w projekcie lub poprzednich projektach.

  To pojęcie jest najczęściej występuje i jest wykorzystywane w procesie zarządzania czasem w projekcie jak również w procesie zarządzania kosztami w projekcie.

  Estymacja czasu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.08.2011 Znaków /2 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Subsydia

  Charakterystyka

  Subsydia (subwencje, dotacje) - jest to bezzwrotna pomoc udzielana beneficjentowi przez państwo celem wsparcia określonej działalności. Beneficjentem mogą być zarówno podmioty posiadające, jak i nie posiadające osobowości prawnej, w tym instytucje państwowe, podmioty gospodarcze...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.08.2011 Znaków /2 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agregat M3

  Charakterystyka

  Agregat M3 jest uważany za najlepszą miarę pieniądza krajowego w szerokim ujęciu.

  Obejmuje dodatkowo aktywa mniej płynne finansowe o dłuższych terminach zapadalności niż te zaliczane do M2|agregatu M2.

  Od marca 2003 roku agregat M3 jest uznawany przez Bank Polski|NBP za główną...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.08.2011 Znaków /522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aparat państwowy

  Jest to grupa ludzi odpowiednio zorganizowanych i wyposażonych w środki władcze (kompetencje).

  Aparat administracyjny - wszystkie jednostki wykonujące funkcje adm. publ. (państwowe i samorządowe). Tworzą go org. adm. państw., org. samorządu, zakłady publiczne, podmioty wykonujące funkcje adm. publ. na...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /1 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naczelne i centralne organy administracji

  Organem centralnym będzie taki organ, którego kompetencje odnoszą się do całego obszaru państwa. Jednakże wśród org. centralnych występuje pewna grupa organów, które zajmują szczególnie eksponowaną pozycję prawnoustrojową - są to organy naczelne. Poza org. naczelnymi występuje bardzo wiele centralnych...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /8 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady ustroju administracji (centralizacji i decentralizacji, koncentracji i dekoncentracji)

  Koordynacja - org. wpływa bezpośrednio na inne sprawy, lecz nie może wydawać konkretnych poleceń, może je tylko koordynować (współdziałanie podległych organów danej instytucji).

  Kierownictwo - ma większą moc od koordynacji, używa większych środków w celu wyegzekwowania swego stanowiska od podmiotów...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Antek Dodano /16.08.2011 Znaków /8 752

  praca w formacie txt

Do góry