Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Podmioty prywatne wykonujące funkcje administracji

  Podmioty prywatne to spółki akcyjne, czy osoby prywatne. Im to przepisy prawne mogą powierzać określone sprawy z zakresu adm., np. zakłady opieki zdrowotnej mogą być tworzone i utrzymywane przez osoby fizyczne, tzn. że tej osobie będą przysługiwać te same uprawnienia i obowiązki jak org. adm. Zawsze...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacje społ. wykonujące funkcje z zakresu adm. publ.

  Organizacje społ. działają w formach sobie właściwych (w statucie), pozbawionych przymusu państwowego. Natomiast przekazanie im funkcji zleconych pociąga za sobą ich uprawnienie do rozstrzygnięć w formach zastrzeżonych dla org. adm. publ. Rozstrzygnięcia te są poparte możliwością użycia przymusu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakłady administracyjne

  Zakład adm. (użyteczności publ.) - jest podstawową jednostką organizacyjną realizującą zadania adm. świadczącej, tzn. organizuje zaspokajanie społeczeństwa w sferze oświaty, szkolnictwa wyższego, ochrony zdrowia, opieki i pomocy społ. (może być zorganizowany w jednostkę budżetową - rozlicza się...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /1 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karta Samorządu Teryt. Rady Europy - preambuła

  Integralną częścią sam. teryt. w Polsce jest Europejska Karta Sam. Teryt. My przyjęliśmy Kartę w całości, choć można było przyjąć 10 podstawowych jej założeń, lub przyjąć ją tylko na części terytorium państwa.

  Kartę stworzono po to, by:

  - zacieśnić więzi między państwami...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzór nad samorządem terytorialnym

  Nadzór nad działalnością komunalną, w tym nad działalnością finansową, określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym i ustawa z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych. Poświęcono temu zagadnieniu jeden z rozdziałów w/w ustawy (roz. 10 "Nadzór nad...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /2 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorządowe Kolegia Odwoławcze przy Sejmiku Samorządowym

  Jest org. wyższego stopnia nad org. gminy, ale tylko w zakresie załatwiania przez te org. indywidualnych spraw z zakresu adm. państw., innych niż zadania zlecone. Organami kolegium są:

  - Zgromadzenie Ogólne Kolegium

  - składy orzekające

  - przewodniczący kolegium

  Rozpatrują:

  - odwołania od decyzji

  -...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /1 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki i porozumienia komunalne

  Związki międzygminne (związki komunalne) - tworzone są przez gminy w celu wspólnego wykonywania zadań publ. Powołanie związku następuje po podjęciu uchwał rad zainteresowanych gmin. Związek wykonuje zadania na własną odpowiedzialność i we własnym imieniu. Posiada osobowość prawną, którą nabywa...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krajowa reprezentacja gmin

  Tworzą go przedstawiciele wojewódzkich sejmików sam. wraz z afiliowanymi przy nim przedstawicielami różnych związków i porozumień jednostek samorządowych.

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sejmik samorządowy

  Jest to obligatoryjna, wspólna reprezentacja gmin danego województwa. Sejmik tworzą delegaci wybierani z poszczególnych gmin w głosowaniu tajnym, spośród radnych. Liczba delegatów każdej gminy zależy od liczby mieszkańców. Rada może odwołać swego delegata do sejmiku większością 2/3 głosów. Do zadań...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania własne gminy a zlecone

  Art. 6 ustawy o sam. teryt. stanowi, że do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publ. o znaczeniu lokalnym. W tym celu gmina ma określone zadania:

  - własne - mają charakter obowiązkowy (zaspokajanie potrzeb zbiorowych, są to zadania które gmina musi załatwić) i pozostałe (mają gminy...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /1 407

  praca w formacie txt

Do góry