Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  AUDYTOR

  Specjalista dokonujący czynności audytu wewnętrznego lub zewnętrznego. W realizacji swych zadań a. kierują się Standardami Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego. Polscy a. zatrudnieni w jednostkach sektora finansów publicznych powinni znać i stosować standardy audytu wewnętrznego opublikowane przez...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /1 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

  Badanie sprawozdań finansowych, rewizja finansowa, audyt, auditing, jest niezależnym badaniem przeprowadzanym z intencją wyrażenia opinii na temat informacji finansowej jednostki, bez względu na to, czy celem jej działalności jest osiąganie zysku oraz bez względu na jej wielkość i formę prawną. Według...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /7 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AWAL

  Poręczenie wekslowe umacniające wiarygodność weksla. Może to być poręczenie co do całości sumy wekslowej lub co do jej części, ze wskazaniem osoby, na którą je dano. Poręczycielem może być osoba trzecia lub osoba podpisana na wekslu.

  Poręczenie umieszcza się na wekslu albo na przedłużku i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE MAJĄTKU TRWAŁEGO

  Rewizja majątku trwałego, weryfikacja pozycji majątku trwałego, majątek trwały obejmuje wartości niematerialne i prawne, rzeczowe inwestycje trwałe, inwestycje długoterminowe. Program b.m.t. powinien uwzględniać istotność pozycji w odniesieniu do całości sprawozdania finansowego. W przypadku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /9 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH

  Przechowywanie akt, zbiory dokumentów księgowych, pojęcie a.d.k., ich zbiorów, ksiąg rachunkowych, dokumentacji inwentaryzacyjnej i przyjętych zasad rachunkowości oraz okresowych sprawozdań finansowych i dokumentacji podatkowej oznacza trwałe lub okresowe należyte ich przechowywanie oraz ochronę w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /15 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHIWIZOWANIE

  Przechowywanie danych, gromadzenie danych, a. to tworzenie trwałej, najlepiej niezmiennej, kopii danych, używanej przez organy kontrolne i pozwalającej na usunięcie danych z podstawowego systemu np. po zakończeniu roku obrachunkowego. Dla procedur a. system powinien mieć możliwość wykonania kopii...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /2 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASYGNATA KASOWA

  Dokument stanowiący polecenie i jednocześnie pokwitowanie przyjęcia lub wypłaty gotówki z kasy. Rozróżnia się dwa rodzaje asygnat: przychodowe i rozchodowe. Asygnatę przychodową, zwaną popularnie ,,Dowód wpłaty - KP”, traktuje się jako druk ścisłego zarachowania. Bloki asygnat przed wydaniem do...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /2 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA WRAŻLIWOŚCI PROGU RENTOWNOŚCI

  Analiza ta, oparta na liniowej zależności kosztów od rozmiaru działalności oraz założeniu stałości ceny jednostkowej, zawiera uproszczenia, które przyczyniają się do jej skuteczności i aplikacyjności. Można jednak dążyć do lepszego przybliżenia rzeczywistości przez osłabienie przyjętych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /2 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

  Część analizy ekonomicznej, a ściślej jej podstawowego działu, czyli analizy finansowej. Analiza finansowa stanowi historycznie najstarszy dział analizy ekonomicznej. Powstała początkowo właśnie jako a.s.f. (bilansu oraz rachunku zysków i strat). Porównanie bilansów przedsiębiorstwa zapoczątkował w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /8 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA WSKAŹNIKOWA

  Jeden z najważniejszych elementów analizy finansowej polegający na obliczaniu, porównywaniu i interpretowaniu odpowiednich wskaźników stanowiących relacje danych sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa (bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych). Mogą to być w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /3 574

  praca w formacie txt

Do góry