Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje praw podmiotowych

  Prawo podmiotowe jest jednym z podstawowych pojęć prawa cywilnego i odgrywa w tej gałęzi prawa węzłową rolę. Jest też powszechnie zaliczane w nauce prawa cywilnego do konstrukcji o kluczowym znaczeniu. Poglądy doktryny na istotę i charakter prawa podmiotowego są rozbieżne. Dotyczy to także sytuacji w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /2 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek prawny i jego elementy

  Wśród tak pojmowanych stosunków społecznych wyodrębnia się grupa stosunków, ktore są ze społecznego punktu widzenia interesów państwa, ważne. Państwu nie jest obojętne, jak w pewnych przypadkach ludzie będą wobec siebie postępowali. Chcąc ich skłonić do postępowania korzystnego dla siebie, państwo...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /2 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie, budowa i rodzaje norm prawnych

  Norma prawna to wynikająca z przepisów reguła postępowania, wydana lub usankcjowana przez państwo, zagwarantowana przymusem państwowym.

  Norma prawna charakteryzuje się następującymi cechami.

  Ma charakter ogólny i nie indywidualizuje osoby, na której ciąży wynikający z niej obowiązek. Każdy, kto...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /2 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo miejscowe jako źródło prawa

  Prawo miejscowe jest prawem powszechnie obowiązującym na obszarze działania organów, które je stanowiły, np. województwa lub gminy. Stanowienia prawa miejscowego należy do samorządu terytorialnego.

  Organy gminy mogą wydawać przepisy gminne dotyczące wewnętrznego ustroju gminy oraz zasady i tryby...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uchwała i zarządzenie jako źródło prawa

  Uchwała jest to w najogólniejszym sensie forma aktu prawnego zawierającego decyzję organu kolegialnego (np. Sejmu, Rady Ministrów, Sądu Najwyższego ). W tym znaczeniu uchwały są np. wszystkie -> akty normatywne kolegialnych organów państwa niezależnego i miejsca w hierarchi -> źródeł prawa. Uchwała...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozporządzenie jako źródło prawa

  Rozporządzenia są wydawane przez naczelne organy administracj państwowej, do których - jak o tym jest dalej mowa - należą:

  a) Rada Ministrów,

  b) Prezes Rady Ministrów,

  c) ministrowie,

  d) przewodniczący określonych w ustawach komitetów.

  Prawo wydawania rozporządzeń ma również Prezydent...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /1 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa międzynarodowa jako źródło prawa

  Umowy międzynarodowe retyfikuje Prezydent. Ratyfikacja niektórych umów międzynarodowych wymaga uprzedniej zgody Sejmu. Należą do nich umowy dotyczące:  

  a) pokoju, sojuszy, układów politycznych i wojskowych;

  b) wolności, praw lub obowiązków obywatelskich określonych w konstytucji;

  c) członkostwa...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie kodeksu i kodyfikacji, ustawy ogólnej i szczgólnej

  Kodeks jest to obszerny akt normatywny, oparty na jednolitych zasadach, zazwyczaj w formie ustawy, regulujący w sposób kompleksowy pewną dziedzinę stosunków. Aktualnie w Polsce obowiązuje szereg kodeksów, np: kodeks karny, kodeks cywilny, kodeks rodzinny i opiekuńczy, kodeks postępowania karnego, i inne...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /1 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustawa jako źródło prawa

  Do wydania ustawy uposażony jest Sejm, z istotnym udziałem Senatu, Sejm jest jedynym organem mającym prawo stanowienia ustaw i prawa tego nie może przekazać innemu organowi państwowemu.

  Inicjatywę ustawodawczą posiadają:

  - posłowie;

  - Senat;

  - Prezydent;

  - Rada Ministrów;

  - grupa 100000...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucja jako ustawa zasadnicza

  Konstytucja jest to ustawa zasadnicza wyposażona w najwyższą moc prawną.  

  Konstytucja określa podstawowe zasady ustroju politycznego państwa. Unormowany jest w niej zarys struktur organów państwowych i sposób ich powoływania, kompetencje tych organów i wreszcie prawa i obowiązki obywateli.

  Konstytucja...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /915

  praca w formacie txt

Do góry