Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Notariat - organizacja, czynności notarialne

  Notariat jest instytucją, która ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego i jego zgodności z obowiązującym prawem. Do zakresu czynności notariatu należy przed wszystkim sporządzanie aktów notarialnych. Niektóre umowy np. sprzedaż nieruchomości, wymagają ważności aktu notarialnego...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adwokatura i radcowie prawni - organizacja, kompetencje, zasady działania

  Adwokatura składa się z ogółu adwokatów i aplikantów adwokackich na terenie kraju. Jej zadaniem jest udzielanie pomocy prawnej nieograniczonemu kręgowi osób i organizacji - przede wszystkim jednak ludności. Z pomocy adwokatury mogą korzystać zarówno poszczególni ludzie w swoich sprawach prywatnych, jak i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /1 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prokuratura - organizacja, kompetencje, zasady działania

  Prokuratura jest organem państwowym powołanym do strzeżenia praworzędności oraz czuwania nad ściganiem przestępstw.

  Ustawa przewiduje, że prokuratura określone wyżej ogólne zadania wykonuje między innymi przez:

  1) prowadzenie lub nadzorowanie postępowania przygotowawczego w sprawach karnych oraz...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /1 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzecznik Praw Obywatelskich - tryb powoływania, kompetencje

  Powołanie w Polsce urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, instytucji wzorowanej na szwedzkim ombudsmenie, było wynikiem długotrwałego procesu zapoczątkowanego przez przystąpienie Polski do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.

  U jego podstaw legło przedświadczenie o konieczności...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /3 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najwyższa Izba Kontroli - skład, kompetencje

  Najwyższa Izba Kontroli zajmuje szczególne miejsce w systemie organów państwa - jest naczelnym organem kontroli państwowej i podlega Sejmowi. Podstawowym zadaniem NIK jest kontrolowanie działalności organów administracji rządowej, NBP itp.

  Kryterium formalne :

  a) legalność ( zgodnośc z prawem );

  b)...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Minister jako naczelny organ administracji państwowej

  Minister jest to jednoosobowy naczelny organem państwa kierujący określonym działem administracji czyli resortem, wchdzący w skład rządu. Minister powoływany jest przez Prezydenta na wniosek Prezesa Rady Ministrów. Do podstawowych funkcji ministra należy:

  1) kierowanie określonym resortem;

  2) wydawanie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Ministrów - skład, tryb powoływania, kompetencje

  Rada Ministrów ( rząd ) jest organem władzy wykonawczej, która na co dzień kieruje państwem. Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną. Stoi na czele całego systemu administracji rządowej. Do Rady Ministrów należą decyzje we wszystkich sprawach polityki państwa, których ustawy nie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /1 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prezydent - wybór, kompetencje

  Prezydent jest głową państwa i najważniejszym przestawicielem Rzeczypospolitej Polskiej.

  Prezydent jest reprezentantem państwa w stosunkach międzynarodowych. W tej roli ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe. Mianuje i odwołuje przedstawicieli dyplomatycznych w innych państwach. W stosunkach...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /1 926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakter prawny i rodzaje referendum

  Referendum jest to sposób bezpośredniego decydowania, w drodze głosowania, przez uprawnionych obywateli o ważnych sprawach życia państwa. Referendum może dotyczyć przyjęcia lub odrzucenia aktu ustawodawczego lub konstytucji. Referendun ma prawo zarządzić:

  a) Sejm;

  b) Prezydent RP za zgodą...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Immunitety poselskie i senatorskie

  Immunitet jest to uwolnienie od obciążeń. W Polsce immunitet przysługuje posłom i senatorom i oznacza niemożność pociągnięcia ich do odpowiedzialności cywilnej, karnej lub innej za działania wynikające z wykonywania mandatu. Wyłączenie odpowiedzialności trwa także po wygaśnięciu mandatu, chyba...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /690

  praca w formacie txt

Do góry