Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcie i cele kary oraz zasady jej wymiaru

  Przepisy części szczególnej kodeksu karnego dotyczące poszczególnych przestępstw nie określają kar w sposób sztywny. Wyznaczają jedynie granice, w jakich sąd powinien karę wymierzyć. Na przykład według art. 173 & 1 k.k. ,, kto zawiera małżeństwo, pomimo że pozostaje w związku małżeńskim, podlega...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /2 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okoliczności wyłączające bezprawność czynu

  Niepoczytalność jest to określony stan psychiczny człowieka, polegający na tym, że nie rozpoznaje on swoich czynów lub nie może kierować swym postępowaniem. Przyczyną niepoczytalności może być niedorozwój umysłowy, choroba psychiczna bądź inne zakłucenia czynności psychicznych.

  Błąd - Zgodnie z...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /2 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stadia dokonywania przestępstw

  Do popelnienia przestępstwa dochodzi przede wszystkim w ten sposób, że człowiek zachowuje się w sposób zakazany przez konkretny przepis szczególny prawa karnego: zabija, kradnie, podrabia podpis na dokumencie itd. Jednakże nie jest to jedyna forma, w jakiej może być popełnione przestępstwo. Przestępcą...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /2 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie winy w prawie karnym i jej rodzaje

  Wina jest jednym z niezbędnych elementów przestępstwa. Nie jest więc przestępstwem taki czyn, który odpowiada wprawdzie opisowi zamieszczonemu w jednym z przepisów kodeksu karnego, ale popełniony został w sposób niezawiniony. Bez winy nie ma przestępstwa.

  Na ogół przez winę rozumie się określony...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /2 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady odpowiedzialności karnej

  Podstawą odpowiedzialności karnej stanowi czyn. Czyn jest to zachowanie człowieka realizujące decyzje jego woli wyrażone w działaniu albo zaniechanie. Odpowiedzialności karnej podlega ten, tylko kto popełnia czyn zabroniony. Zasada odpowiedzialności karnej za czyn przesądza o tym, że czyn jest...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje przestępstw

  Nie każdy czyn zabroniony przez prawo jest przestępstwem. Przestępstwem jest tylko taki czyn, który został zabroniony w pewien szczególny, kwalifikowany sposób: pod groźbą kary.

  Przestępstwo jest to zawiniony czyn człowieka, społecznie niebezpieczny, zabroniony pod groźbą kary.

  Wśród przestępstw...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /2 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka prawa karnego

  Podstawowym źródłem prawa jest kodeks karny. Kodeks karny składa się z trzech części: ogólnej, szczególnej i wojskowej. W części ogólnej zostały uregulowane podstawowe zagadnienia prawa karnego. Część szczególna to zbiór przepisów, z których każdy odnosi się do konkretnego przestępstwa. Część...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /3 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kary zasadnicze i dodatkowe za wykroczenia

  Kary zasadnicze są podstawową reakcją na przestępstwo czy wykroczenia. Do kar zasadniczych w prawie wykroczeń zaliczamy areszt, ograniczenie wolności, grzywnę i naganę. Areszt za wykroczenie trwa najmniej 1 tydzień, a najwyżej 3 miesiące. Ograniczenie wolności to np. obowiązek pracy na cele społeczne...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie wykroczenia i zasady odpowiedzialności za wykroczenia

  Wykroczenie - to czyn społecznie niebezpieczny zagrożony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia -> karą aresztu do 3 miesięcy, ograniczenia wolności do 3 miesięcy, grzywną do 5000 zł lub naganą. W odróżnieniu od przestępstw wykroczenie cechuje znaczne mniejszy ładunek społecznego...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady i tryb ogólnego postępowania administracyjnego

  Postępowanie administracyjne jest to tok czynności organu administracyjnego i stron, zmierzających do wydania aktu administracyjnego. Inaczej mówiąc tryb i formy postępowania.Nałożenie pewnych ram działalności organów administracyjnych jest uzasadnione wieloma względami.

  Zabezpiecza to przede wszystkim...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /2 960

  praca w formacie txt

Do góry