Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  AUDITING

  Zespół czynności kontrolnych, audytorskich, doradczych i sprawdzających, realizowany przez wyspecjalizowanych audytorów na podstawie standardów i przepisów o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Jest to również system rewizji gospodarczej (finansowej) realizowany przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE NALEŻNOŚCI

  Obejmuje badanie poszczególnych pozycji należności krótko- i długoterminowych prezentowanych w bilansie. Program badania powinien uwzględniać sprawdzenie istotności poszczególnych tytułów. Szczególną rolę odgrywa b.n. z tytułu dostaw i usług, które powinno być połączone z badaniem sprzedaży.

  Cele...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /3 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE DOKUMENTÓW

  Dokonywane przez biegłego rewidenta obejmuje przede wszystkim dowody księgowe. W praktyce jest niemożliwe badanie wszystkich dokumentów i przeprowadzane jest ono jedynie w przypadkach niewielkiej ich liczby. Badanie większości pozycji sprawozdań finansowych wykonywane jest na podstawie wyrywkowego b.d...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /1 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUDYT

  Forma nadzoru i kontroli zarządczej jako zespół czynności sprawdzających, diagnostycznych i doradczych. Metodyka a. opiera się na standardach i przepisach ustawy o finansach publicznych. Rozróżnia się: a. wewnętrzny i zewnętrzny oraz tzw. a. branżowe (a. marketingowy, a. zarządzania jakością, a...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE PEŁNE

  Polega na szczegółowym zbadaniu całości obszaru wyznaczonego przez plan do rewizji finansowej. B.p. podlegają wszystkie dokumenty źródłowe, zapisy księgowe i pozycje sprawozdania finansowego. Zaleca się, aby b.p. poddawano obszary, które mają znaczący wpływ na kształtowanie się majątku i wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE INWENTARYZACJI

  Prawidłowo przeprowadzona inwentaryzacja dostarcza głównych dowodów istnienia i prawidłowego wykazania posiadanych przez jednostkę aktywów i pasywów. Podstawowym celem b.i. jest wyrobienie sobie przez biegłego poglądu na temat rzeczywistego stanu aktywów i pasywów na dzień sporządzenia sprawozdania...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /3 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUDYT WEWNĘTRZNY

  Pojęcie to zostało wprowadzone nowelą do ustawy o finansach publicznych z 2001 r., w ramach dostosowywania polskiego prawodawstwa do wymogów Unii Europejskiej. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych pojęcie a.w. w jednostkach sektora finansów publicznych obejmuje ogół działań, przez które kierownik...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /10 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE KONTYNUACJI DZIAŁANIA

  Ustawa o rachunkowości stwierdza, że biegły rewident ma obowiązek wskazać na zjawiska, które w istotny sposób wpływają negatywnie na sytuację majątkową i finansową podmiotu i zagrażają kontynuowaniu przez niego działalności. W związku z tym biegły rewident powinien ocenić, czy założenie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /2 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUDYT ZEWNĘTRZNY

  To audyt, który w określonej jednostce organizacyjnej przeprowadzają audytorzy niebędący zatrudnieni na umowę o pracę lub umowę zlecenia w audytowanej jednostce. Cecha ta odróżnia audytora wewnętrznego będącego pracownikiem audytowanej instytucji lub podmiotu gospodarczego. Formą a.z. jest również...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /2 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE KOSZTÓW

  Dotyczy kosztów działalności operacyjnej, które mogą być zaprezentowane w porównawczym lub kalkulacyjnym rachunku zysków i strat, pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych. B.k. w układzie porównawczym obejmuje następujące pozycje porównawczego rachunku zysków i strat: amortyzacja; zużycie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /4 004

  praca w formacie txt

Do góry