Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Bezpieczeństwo informacji

  Charakterystyka

  Przechowywane w bazach danych informacje, powinny podlegać ochronie. Dotyczy to w szczególności danych o charakterze strategicznym, o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Projekt systemu informacyjnego wspomagającego zarządzanie strategiczna, powinien uwzględniać...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.08.2011 Znaków /1 622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia dywersyfikacji pionowej

  Charakterystyka

  Strategia dywersyfikacji pionowej to jedna ze strategicznych strategiczna|opcji rozwoju przedsiębiorstwa. Dotyczy ona wyboru nowego rynku, na który przedsiębiorstwo pragnie wejść z nowym produktem. Dywersyfikacja może być przeprowadzona przy wykorzystaniu własnych środków lub przez zakup...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.08.2011 Znaków /1 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia dywersyfikacji pionowej

  Charakterystyka

  Strategia dywersyfikacji pionowej to jedna ze strategicznych strategiczna|opcji rozwoju przedsiębiorstwa. Dotyczy ona wyboru nowego rynku, na który przedsiębiorstwo pragnie wejść z nowym produktem. Dywersyfikacja może być przeprowadzona przy wykorzystaniu własnych środków lub przez zakup...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.08.2011 Znaków /1 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tworzenie stanowisk organizacyjnych

  Charakterystyka

  Zasady porządkowania składników systemu i tworzenia stanowisk organizacyjnych obejmują ustalenie właściwego stopnia specjalizacji stanowiska pracy oraz przesłanki ich wyodrębnienia.

  Specjalizacja - wynika z koncepcji podziału pracy i oznacza "zakres, w jakim ogólne zadanie organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.08.2011 Znaków /2 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikowanie interpersonalne

  Charakterystyka

  Komunikowanie interpersonalne - komunikacja interpersonalna jest to porozumiewanie się, przekazywanie myśli i podawanie wiadomości. W literaturze możemy znaleźć określenie komunikacji interpersonalnej jako:

  cykliczny proces dawania i otrzymywania informacji; proces dawania i otrzymywania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.08.2011 Znaków /9 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Olivier Sheldon

  Olivier Sheldon to jeden z najwybitniejszych pionierów naukowego zarządzania w Europie. Po ukończeniu studiów oraz odbyciu służby wojskowej Sheldon podjął pracę w Coca Works of Rowntree Company w Yorku gdzie cały czas powstawała jego własna koncepcja zarządzania, która została później opublikowana...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.08.2011 Znaków /2 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Właściwość miejscowa administracji według przepisów kodeksu prawa adm.

  Jest to zdolność organu do realizowania swojej właściwości rzeczowej na określonym obszarze np. gminy, miasta. Ustalana na podstawie kryteriów z art. 21 kpa:

  w sprawach nieruchomości-orzeka organ właściwy jej położeniu, gdy leży ona w granicach dwóch organów, to orzeka ten, gdzie leży większa...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011 Znaków /817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje właściwości organów adm.

  Właściwość organu-zdolność prawna organu do rozpoznania i rozstrzygania spraw w postępowaniu administracyjnym.

  Rodzaje właściwości organów:

  ustawowa-wynika z ustawy, najczęściej funkcjonująca,

  z przeniesienia-przepisy ustawy upoważniają do tego np. na podstawie porozumienia wojewoda...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011 Znaków /1 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy naczelne w rozumieniu przepisów kodeksu prawa adm.

  1. Prezes RM lub właściwi ministrowie-w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego; organów administracji rządowej,

  2. Organy o ogólnokrajowym zasięgu działania w stosunku do organów państwowych innych niż punkt 1,

  3. W stosunku do organów organizacji społecznych-naczelne organy tych...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy wyższego stopnia w rozumieniu przepisów kodeksu prawa adm.

  samorządowe kolegia odwoławcze-w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego,

  właściwi ministrowie-w stosunku do wojewodów,

  organy nadrzędne lub ministrowie-w stosunku do organów administracji publicznej innych niż punkt 1 i 2,

  w stosunku do organów organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011 Znaków /405

  praca w formacie txt

Do góry