Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcie, rodzaje i sposób obliczania terminów

  Termin to określona data bądź pewien okres. Można je podzielić na:

  a) ustawowe-wynikają z kpa; ustaw, przewidziane są dla czynności dokonywanych przez organy administracji lub strony , nie mogą być skracane ani przedłużane, warunkowo mogą być przywracane, czynności po terminie są nieskuteczne,

  b)...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /1 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu administracyjnym

  W 1988 roku weszła w życie ustawa z 19987 o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Z art. 14 wynika, że RPO może:

  żądać wszczęcia postępowania administracyjnego,

  zaskarżyć decyzję do sądu administracyjnego,

  uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym na prawach prokuratora.

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym

  Prokurator nie jest stroną, ale korzysta z podobnych praw: może zgłaszać żądanie przeprowadzenia dowodów, wnosić środki prawne. Organ ten strzeże praworządności w postępowaniu i rozstrzygnięciu sprawy, działa w celu usunięcia stanu niezgodnego z prawem. Udział prokuratora zależy od jego woli, organ...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udział organizacji społecznych w postępowaniu administracyjnym

  Organizacja społeczna może wystąpić w postępowaniu jako:

  podmiot, powołany z mocy prawa do załatwiania indywidualnych spraw,

  strona np. gdy postępowanie dotyczy jej interesu lub obowiązku,

  uczestnik, korzystający z praw strony w sprawie innej osoby-dla nas najważniejsza.

  W takiej...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pełnomocnik strony w postępowaniu administracyjnym

  Może nim być osoba fizyczna mająca zdolność do czynności prawnych. Strona udziela pełnomocnictwa na piśmie lub ustnie do protokołu. Pełnomocnictwo może zostać uwierzytelnione poprzez: adwokata, radcę prawnego, poświadczony urzędowo odpis lub oryginał. W sprawach mniejszej rangi organ administracji...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych w postępowaniu administracyjnym

  Oceniana według przepisów prawa cywilnego:

  zdolność prawną bycia stroną w postępowaniu administracyjnym nabywamy w chwili urodzenia,

  zdolność do czynności prawnych nabywamy od ukończenia 18 lat (wcześniejszego zawarcia związku małżeńskiego), istnieją wyjątki np. 16-letnie dziecko...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie strony w postępowaniu administracyjnym

  Mogą nimi być osoby fizyczne i prawne, a także jednostki nie posiadające osobowości prawnej np. zakład administracyjny. Według art. 28 kpa: „stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyłączanie organu od załatwiania sprawy

  Wyłączeniu ulega cały organ. Następuje tylko w sprawach dotyczących interesów majątkowych osób:

  kierownika organu lub osób z nim związanych np. małżonka, krewnego,

  zajmujących stanowiska kierownicze w organie bezpośrednio wyższego stopnia.

  Wyłączenie organu następuje z mocy prawa. Po...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /1 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  QFD

  Definicja

  Quality Function Deployment oznacza dopasowanie funkcji jakości, co jednak nie oddaje w języku polskim istoty tej metody. Często jest ona także nazywana House of Quality - domem jakości, w związku z charakterystycznym wyglądem macierzy analitycznej.

  Po raz pierwszy została zastosowana w roku 1972...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.08.2011 Znaków /16 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyłączanie pracownika od udziału w postępowaniu administracyjnym

  Działalność Państwa /pracownika; organu/ powinna być bezstronna, w celu pogłębiania zaufania obywateli przy zachowaniu zasady prawdy obiektywnej i praworządności. Wyłączenie pracownika może nastąpić z dwóch powodów /art. 24/:

  1) przyczyny wymienione w ustawie-z mocy prawa:

  -w sprawie, w której jest...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /981

  praca w formacie txt

Do góry