Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym

  Wierzycielem jest ten kto żąda wykonania obowiązków podlegających egzekucji. Rola wierzyciela w postępowaniu administracyjnym jest inna jak w postępowaniu sądowym, ze względu na brak możliwości rozporządzania procesem. Wierzyciel ma obowiązek podjęcia czynności zmierzających do podjęcia środków...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy wykonujące nadzór nad egzekucją administracyjną

  Nadzór nad egzekucją sprawują organy wyższego stopnia w stosunku do organu, który prowadzi egzekucję. W szczególnych przypadkach do wstrzymania czynności egzekucyjnych należności pieniężnych od rolników uprawniony jest wójt lub burmistrz. O wstrzymaniu czynności zawiadamia on niezwłocznie organ...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /1 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego

  Niektóre są charakterystyczne tylko dla postępowania egzekucyjnego, są też takie które występują w całym systemie prawa w państwie np. zasada praworządności. Katalog zasad według prof. Z. Leońskiego:

  Zasada celowości-wynika pośrednio z licznych postanowień, egzekucja nie powinna być...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /2 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres stosowania egzekucji administracyjnej

  Postępowanie egzekucyjne stosuje się w celu wykonania świadczeń o charakterze pieniężnym (podatki opłaty wynikające z ustawy Ordynacja Podatkowa) oraz niepieniężnym. Można je stosować po terminie w którym zobowiązany miał wykonać świadczenie (kiedy są wymagalne). Dotyczy obowiązków o charakterze...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji

  Organ administracyjny, który wydał decyzję w I instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, gdy stała się ona bezprzedmiotowa; wymaga tego:

  przepis prawa, interes społeczny; strony,

  wydana została z wymogiem dopełnienia warunku /zdarzenie przyszłe i niepewne/, a strona go nie dopełniła.

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uchylenie decyzji z powodu niewykonania zlecenia

  Decyzja zawierać może zlecenie /dla strony/ dopełnienia pewnych czynności, od nich uzależniona jest ważność aktu administracyjnego, gdy strona nie dopełniła zlecenia, decyzja traci ważność. Gdy stwierdzi się bezprzedmiotowość /pytanie 100/ lub niedopełnienie zlecenia to decyzja wygasa w oparciu o...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzwyczajny tryb uchylania lub zmiany decyzji ostatecznej (art. 161 kpa)

  Powodują to względy ogólnospołeczne zaistniałe w nadzwyczajnych okolicznościach, dokonywać tego mogą tylko niektóre organy administracji publicznej. Uchylenie lub zmiana decyzji następuje za odszkodowaniem i określane jest jako wywłaszczenie prawa np. minister; wojewoda może uchylić; zmienić decyzję...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roszczenia odszkodowawcze w związku z nieważnością decyzji

  W przypadku kiedy strona poniosła szkodę na skutek wydania nieważnej decyzji przysługuje jej roszczenie do organu, który wydał decyzję, jeżeli winny jest nie organ a strona biorąca udział w postępowaniu, do tej strony. O odszkodowaniu od organu administracji orzeka organ, który wydał decyzję o...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orzeczenia wydawane w sprawienie ważności decyzji

  Organem właściwym do stwierdzenia nieważności decyzji jest organ wyższego stopnia, a w przypadku decyzji wydanych przez Ministra i Samorządowe Kolegium Odwoławcze, ten organ. Orzeczenie jest wydawane w formie decyzji pozytywnej, bądź odmownej.

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wszczęcie postępowania w sprawie nieważności decyzji

  Wszczęcie postępowania w sprawie nieważności decyzji następuje z urzędu, na wniosek strony oraz sprzeciwu prokuratora. Z powodu 4 przyczyn tzn.: kiedy decyzja została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości, została skierowana do niewłaściwego adresata, była rozstrzygnięta inną decyzją...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /574

  praca w formacie txt

Do góry