Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zażalenie w postępowaniu egzekucyjnym

  Instytucja podobna do tej z kpa. Art. 17 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym mówi, że na postanowienie wydane w jego trakcie lub go dotyczące przysługuje zażalenie. Istnieje około dwudziestu rodzajów postanowień, na które zażalenie przysługuje. Uprawnieni di wniesienia zażalenia to np. wierzyciel...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wniosek o wyłączenie prawa do rzeczy lub prawa majątkowego spod egzekucji

  Złożenie takiego żądan9ia przysługuje osobie trzeciej w ciągu 14 dni od uzyskania informacji o czynnościach egzekucyjnych. Organ na ustosunkowanie się do niego ma także 14 dni, czynności egzekucyjne powinny zostać zawieszone do czasu postanowienia.

  Przy odmowie wyłączenia prawa do rzeczy lub prawa...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

  Zarzut jest to środek prawny, który przysługuje zobowiązanemu. Podstawy zarzutów są wyszczególnione w ustawie, są to:

  - Umorzenie, wykonanie, wygaśnięcie, przedawnienie lub nieistnienie zobowiązania.

  - Odroczenie, rozłożenie na raty.

  - Określenie rodzaju świadczenia niezgodne z obowiązkiem...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /1 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zbieg egzekucji

  Zbieg egzekucji ma miejsce wtedy kiedy są prowadzone dwa różne postępowania w stosunku do tej samej rzeczy lub prawa majątkowego należącego do zobowiązanego. W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej organ egzekucyjny zobowiązany jest przekazać akta postępowania sądowi rejonowemu, w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umorzenie postępowania egzekucyjnego

  Art. 59 wymienia przyczyny np.:

  wykonanie obowiązku przed wszczęciem postępowania,

  brak obowiązku; jego umorzenie; nieistnienie,

  obowiązek niezgodny z treścią decyzji administracyjnej; orzeczeniem sądu; przepisem prawa,

  błąd co do osoby zobowiązanego lub zakaz egzekucji ze...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zawieszenie postępowania egzekucyjnego

  Zawieszenie polega na wstrzymaniu czynności egzekucyjnych na skutek powstania przeszkód w prowadzeniu postępowania. Przeszkody te zawarte są w art. 56 ustawy:

  śmierć zobowiązanego, utrata zdolności do czynności prawnych, brak jego przedstawiciela ustawowego,

  gdy wstrzymano; odroczono;...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wszczęcie postępowania egzekucyjnego

  Postępowanie wszczyna się na wniosek wierzyciela i wystawiony przez niego tytuł wykonawczy. Jeżeli wierzyciel jest jednocześnie organem egzekucyjnym postępowanie wszczyna się z urzędu.

  Tytuł wykonawczy zawiera: oznaczenie wierzyciela, oznaczenie zobowiązanego, podanie treści podlegającego obowiązku...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /1 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osoby trzecie, świadkowie, dozorca i wykonawca jako podmioty postępowania egzekucyjnego

  Biegły - osoba powoływana przez organ egzekucyjny do oznaczenia wartości zajętych ruchomości,

  Dozorca - osoba (fizyczna lub prawna) opiekująca się ruchomościami pochodzącymi z egzekucji,

  Wykonawca - osoba fizyczna lub prawna, dokonująca na zlecenie organu egzekucyjnego czynności...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy asystujące i udzielające pomocy w postępowaniu egzekucyjnym

  Organ egzekucyjny lub egzekutor mogą zwrócić się o pomoc do Policji, Straży Granicznej, jeżeli natrafią na opór lub się go spodziewają w trakcie egzekucji. Gdy opór stawia żołnierz to właściwy jest organ wojskowy. Obowiązki organów pomocniczych i asystujących określają właściwi ministrowie, w/w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zobowiązany w postępowaniu egzekucyjnym

  Zobowiązanym jest podmiot, wobec którego stosowana jest egzekucja. Może nim być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjne nie posiadająca osobowości prawnej. Zobowiązany jest odpowiedzialny za wykonanie obowiązku ale nie zawsze jest osobą wykonującą obowiązek. Zobowiązany działa sam...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /598

  praca w formacie txt

Do góry