Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BADANIE ROZRACHUNKÓW

  Rozrachunki obejmujące należności i zobowiązania stanowią w większości jednostek istotną pozycję bilansu. Szczególne znaczenie ma badanie należności z tytułu sprzedaży i zobowiązań z tytułu zakupu, przy czym powinno ono być połączone z badaniem sprzedaży i zakupu. Cele i metody b.r...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /1 627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE SYSTEMU EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

  Obejmuje: 1) badanie miejsca prowadzenia ksiąg rachunkowych i ustalenia osoby odpowiedzialnej; 2) badanie dokumentacji opisującej przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, wykazu stosowanych ksiąg rachunkowych, dokumentacji przetwarzania danych za pomocą...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /2 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE PODATKÓW

  Obejmuje badanie podatków, dotacji, ceł, składek ZUS oraz innych tytułów, co do których obowiązują przepisy Ordynacji Podatkowej. Przedmiotem b.p. są głównie: bilansowe salda zobowiązań i nadpłat z tytułu podatków i ZUS; wielkości i wskaźniki stanowiące podstawę ustalania wysokości poszczególnych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /3 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

  Konieczność b.s.k.w. została narzucona po raz pierwszy przez ustawę o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz przez ustawę o biegłych rewidentach i ich samorządzie. Obowiązek ten został utrzymany w ustawie o rachunkowości.

  Biegły rewident, dokonujący badania sprawozdań finansowych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /4 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE POZYCJI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  Rewizja pozycji sprawozdania finansowego, weryfikacja pozycji sprawozdania finansowego, polega na sprawdzeniu prezentowanej w badanym sprawozdaniu finansowym pozycji w zakresie jej rodzaju i wartości przez porównanie stanu pożądanego pozycji ze stanem rzeczywistym oraz ocenę charakteru i wartości ujawnionych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /1 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

  Rewizja środków pieniężnych, weryfikacja pozycji środków pieniężnych, środki pieniężne obejmują: środki pieniężne w kasie, środki pieniężne w banku i inne środki pieniężne. Program b.ś.p. wykorzystuje w znacznym stopniu procedury badania transakcji typowych, pozwalające stwierdzić, że system...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /6 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE PRZYCHODÓW

  Dotyczy poszczególnych pozycji przychodów ze sprzedaży, pozostałych przychodów operacyjnych i przychodów finansowych prezentowanych w rachunku zysków i strat w wersji porównawczej lub kalkulacyjnej.

  B.p. ze sprzedaży prezentowanych w wariancie porównawczym rachunku zysków i strat obejmuje badanie: przychodów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /4 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE WSTĘPNE

  W fazie b.w. należy przeprowadzić rozpoznanie środowiska kontroli, systemu księgowości i kontroli wewnętrznej. W praktyce polega to na: zapoznaniu się z instrukcjami dotyczącymi systemu księgowości i kontroli jednostki; przeprowadzeniu rozmów z kierownictwem oraz wywiadów z personelem; obserwacji pracy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /3 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE REZERW

  Rewizja rezerw, weryfikacja pozycji rezerw, rezerwy mogą być gromadzone na koszty, na straty z transakcji, z tytułu trwałej utraty wartości składników majątku trwałego, na należności, z tytułu odpisania wartości zapasów do poziomu cen sprzedaży netto. Program b.r. jest ściśle związany z badaniem...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /3 550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AWIZO

  Wtórny dokument księgowy, sporządzony w Systemie Informacji Bankowej w wyniku zaksięgowania dokumentów rozliczeniowych pierwotnych, opatrzonych odbitką stempla dziennego oddziału banku na dowód przyjęcia do realizacji. A. tworzone jest z jednorodnych rodzajów operacji przyporządkowanych do jednego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /642

  praca w formacie txt

Do góry