Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Geneza Regionalnych Izb Obrachunkowych

  Idea Regionalnych Izb Obrachunkowych zrodziła się z chwilą reaktywowania w 1989 r. samorządu terytorialnego w Rzeczpospolitej Polskiej. Regionalne Izby Obrachunkowe - dalej zwane RIO - miały się zająć nadzorem nad jednostkami samorządu terytorialnego.

  Z utworzeniem samorządu terytorialnego wiązano...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /1 925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaskarżanie orzeczeń NSA

  Orzeczenia NSA (art. 39 ust. 1 i art.47 ust. 3 ustawy) są prawomocne, mogą być wzruszone wskutek nadzwyczajnych środków prawnych:

  1) rewizji nadzwyczajnej (art. 57 ust. 2 ustawy o NSA):

  Wnieść ją może: Minister Sprawiedliwości, Prezes NSA, RPO, Minister Pracy i Polityki Socjalnej. Wnosi się ją do SN...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje orzeczeń NSA

  Rozstrzyga to art. 53 ustawy. Orzeczenie może być:

  1) wyrokiem-jest to rozstrzygnięcie, w którym stwierdza się czy dany akt lub czynność jest zgodne z prawem czy też nie,

  2) postanowieniem-wydaje się w razie odrzucenia skargi, umorzenia postępowania, w celu rozstrzygnięcia kwestii procesowych np...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /1 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zawieszenie i umorzenie postępowania przed NSA

  Zawieszenie następuje poprzez postanowienie z przyczyn określonych w art. 97 i 98 kpa. Umorzenie następuje, gdy skarżący cofnie skargę, sąd wyraża na to zgodę, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy byłoby bezprzedmiotowe lub orzeczenie sądu zbędne. Skarżący może otrzymać zwrot wpisu. Inną przyczyną...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie wstępne przed NSA

  Po otrzymaniu skargi dokonywane są czynności wstępne:

  zarządza się skompletowanie akt; dowodów,

  wyznacza skład sędziowski,

  zarządza się doręczenie stronie przeciwnej odpisów skargi, w celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi,

  wyznacza termin rozprawy; posiedzenia,

  zarządza...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki wniesienia skargi do NSA

  Organ przeciwko, któremu została wniesiona skarga powinien odpowiedzieć i przesłać akta sprawy w ciągu 30 dni. Według art. 38: „organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może uwzględnić skargę w całości do dnia wyznaczenia przez Sąd terminu rozprawy” (może to uczynić organ właściwy...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb wnoszenia skargi do NSA

  Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia w sprawie, gdy przed wniesieniem skargi należało zwrócić się do właściwego organu z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa, skarga może być wniesiona po upływie 30 dni od dnia doręczenia wezwania. Tylko RPO i prokurator mogą...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymogi formalne skargi do NSA

  Skarga powinna zawierać:

  - oznaczenie skarżącego, miejsce zamieszkania,

  - wskazanie zaskarżonej decyzji; postanowienia ;itp.,

  - oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy,

  - określenie naruszenia prawa bądź interesu prawnego,

  - podpis osoby wnoszącej skargę.

  Gdy skarga ma...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podmioty uprawnione do wniesienia skargi do NSA

  Uprawniony do wniesienia skargi do NSA jest każdy, kto ma w tym interes prawny, a ponadto: prokurator, RPO, organizacja społeczna. Skargę można wnieść dopiero po wyczerpaniu środków odwoławczych /nie obejmuje to prokuratora i RPO/. Prócz w/w podmiotów skargę złożyć mogą osoby wymienione w innych...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Właściwość NSA

  Właściwość rzeczową i miejscową określa rozporządzenie Prezydenta RP z 24.11.1998 r.

  Właściwość miejscowa-obejmuje po dwa województwa w przypadku ośrodków w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, a jedno województwo w przypadku ośrodków Białystok, Katowice, Lublin, Łódź, Rzeszów...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /778

  praca w formacie txt

Do góry