Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Produkcja jednostkowa

  Charakterystyka

  Produkcja jednostkowa - jeden z trzech typów organizacji produkcji wyodrębniony ze względu na jej liczebność pośród produkcji masowej i seryjnej: drobnoseryjnej, średnioseryjnej, wielkoseryjnej.

  Produkcja jednostkowa - to wytwarzanie wyrobów unikalnych, niepowtarzalnych, na które jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.08.2011 Znaków /3 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza udziałów produktu w rynku

  Charakterystyka

  Udział produktu w rynku stanowi stosunek sprzedaży towarów danej firmy do ogólnej sprzedaży analizowanych dóbr na badanym rynku. Wielkość ta wyrażana jest w procentach. Określa on relację między liczbą sprzedanych jednostek produktu i liczbą wszystkich sprzedanych jednostek w danej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.08.2011 Znaków /2 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza udziałów produktu w rynku

  Charakterystyka

  Udział produktu w rynku stanowi stosunek sprzedaży towarów danej firmy do ogólnej sprzedaży analizowanych dóbr na badanym rynku. Wielkość ta wyrażana jest w procentach. Określa on relację między liczbą sprzedanych jednostek produktu i liczbą wszystkich sprzedanych jednostek w danej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.08.2011 Znaków /2 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria przywództwa transformacyjnego

  Charakterystyka

  B.M. Bass badał teorię przywództwa transformacyjnego. Badania wskazały na dwa przeciwstawne rodzaje zachowań przywódczych - transakcyjne i transformacyjne. W transakcyjnym przywódca określa, co podwładni powinni zrobić, aby osiągnąć cele własne i organizacji. Poza tym klasyfikuje te...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.08.2011 Znaków /1 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartość dla akcjonaruszy

  Definicja

  Shareholder Value Added (SVA) jest miernikiem efektywności zgodnym z value based management który oddaje wartość spółki dla akcjonariuszy w stosunku do średniej ważonej kosztu zainwestowanego kapitału (WACC). Miara ta stała się popularna w latach 80', głównie dzięki Jackowi Welch, byłemu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.08.2011 Znaków /5 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartość dla akcjonaruszy

  Definicja

  Shareholder Value Added (SVA) jest miernikiem efektywności zgodnym z value based management który oddaje wartość spółki dla akcjonariuszy w stosunku do średniej ważonej kosztu zainwestowanego kapitału (WACC). Miara ta stała się popularna w latach 80', głównie dzięki Jackowi Welch, byłemu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.08.2011 Znaków /5 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pośrednictwo finansowe

  Charakterystyka

  Pośrednictwo finansowe - usługi pośrednictwa finansowego są to usługi polegające na pośrednictwie pieniężnym w zakresie gromadzenia zasobów pieniężnych, papierów wartościowych i ich redystrybucji.

  Pośrednik finansowy to podmiot gospodarczy specjalizujący się w kupowaniu i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.08.2011 Znaków /2 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza Regionalnych Izb Obrachunkowych - RIO: instytucja, jako zorganizowany zespół ludzi

  W tym paragrafie chciałabym przybliżyć izbę z bardziej ludzkiego punktu widzenia, tzn. przedstawić instytucję tą, jako ludzi ją kreujących, od których zależy prawdziwy obraz i organizacja każdej (a jest ich w Polsce przecież 17)  Regionalnej Izby Obrachunkowej.

  Tworząc w 1992 roku izby obrachunkowe...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /4 938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza Regionalnych Izb Obrachunkowych - Poglądy w literaturze na działalność RIO

  W krajach zachodnich obowiązują różne koncepcje i formy organizacyjne nadzoru nad gospodarką finansową samorządów. Ponieważ polski system nadzoru przede wszystkim oparty jest na wzorze francuskim, chciałabym przybliżyć właśnie ten system.

  Izba Obrachunkowa jest we Francji naczelną instytucją w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /4 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza Regionalnych Izb Obrachunkowych - Charakterystyka aktów prawnych dotyczących RIO

  Przywrócenie samorządu terytorialnego wymagało ogromnego wysiłku legislacyjnego, szeregu ekspertyz naukowych, zmian szeregu ustaw (w tym także Konstytucji), uchwalenia nowych ustaw i dokonania wielu innych czynności.

  Zmiany legislacyjne rozpoczęto od uchwalenia w dniu 8 marca 1990 roku ustaw: o zmianie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /10 464

  praca w formacie txt

Do góry