Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM - Źródła nabycia mienia przez województwo

  mienie na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym i w innych ustawach

  w drodze przekazania mienia przez Skarb Państwa w trybie uregulowanym ustawą samorządową art.48 SamWojewU.

  Wojewódzka ustawa samorządowa przewiduje przekazywanie mienia na podstawie decyzji administracyjnych wojewody w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM - Źródła nabycia mienia przez powiat

  Ustawa o samorządzie powiatowym w art.47 w podobny sposób ustala przypadki nabycia mienia przez powiat:

  na podstawie odrębnej ustawy

  w związku ze zmianą granic powiatu

  na skutek przejęcia mienia od Skarbu Państwa na podstawie porozumienia

  w drodze darowizn oraz spadków

  w drodze...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM - Źródła nabycia mienia przez gminę

  Artykuł 44 SamGminU stanowi, że nabycie mienia komunalnego następuje:

  na podstawie ustawy-przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym

  przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy w trybie o którym mowa w art.4: przekazanie mienia następuje w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM

  Mienie komunalne może być gminne, powiatowe i wojewódzkie. Trudno mówić o samodzielności samorządu terytorialnego, gdy ten samorząd nie byłby wyposażony w określone źródła dochodów. Jedną z podstawowych cech samodzielności samorządu terytorialnego jest posiadanie majątku przez niego czyli mienia...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /3 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRACOWNICY SAMORZĄDOWI

  Urzędy gminy składają się z kadry pracowników zawodowych. Ich status prawny reguluje ustawa z 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych wraz z przepisami wykonawczymi, stosownie do postanowień art.33 ust.6 Sam Gmin U. Ustawa była wielokrotnie nowelizowana. Najważniejsze zmiany to: -formy ustrojowe w 1998...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /3 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody współdziałania komunalnego - Stowarzyszenia

  Przewidziane we wszystkich ustawach (gmina, powiat, województwo) jest to wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów. Wszystkie stowarzyszenia komunalne posiłkują się ustawą o stowarzyszeniach z 7.04.1989r. która określa zasady funkcjonowania, charakter stowarzyszeń. Ustawa o...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /1 603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody współdziałania komunalnego - Porozumienia komunalne

  Jest to przejęcie przez określoną jednostkę samorządu terytorialnego zadań i kompetencji od innych (gmin, powiatów lub województw). Dochodzi do porozumienia między np. gminami, w którym to porozumieniu jedna gmina przekazuje do realizacji drugiej określone zadanie. Wraz z przyjęciem danego zadania wiąże...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody współdziałania komunalnego - Związki komunalne

  Dzielimy je na związki dobrowolne i obowiązkowe(ustawowe).

  Związki dobrowolne -uchwałami rad poszczególnych organów stanowiących decyduje się o utworzeniu danego związku jest to wola władz samorządowych poszczególnych jednostek.

  Związki ustawowe-tworzone na podstawie ustawy. To mogą być...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /3 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja i zasady funkcjonowania aparatu pomocniczego samorządu terytorialnego

  I. Urząd.

  Określa je regulamin organizacyjny, uchwalany przez organ stanowiący danej jednostki samorządu terytorialnego. Istotną rolę funkcjonowania aparatu pomocniczego spełniają dwaj funkcjonariusze samorządowi powoływani przez organy stanowiące; skarbnik i sekretarz. Wspomagają oni zarządzanie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /2 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aparat jednostek samorządu terytorialnego

  (zaplecze władz samorządowych, które pozwala na realizowanie funkcji, na funkcjonowanie organów władzy samorządowej, wykonywanie zadań).

  W przypadku administracji samorządowej aparat pomocniczy tworzą urzędy:

  W gminie- urzędy gminy

  W powiecie-starostwo powiatowe

  W województwie - urząd...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /1 822

  praca w formacie txt

Do góry