Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zasady udzielania kredytów i pożyczek przez banki - Formy zabezpieczania kredytów

  Formy zabezpieczeń, jakie może stosować bank.

  Art.93 ust. Pr.b. Bank w celu zabezpieczenia kredytu może żądać praktycznie każdej formy zabezpieczenia wynikającej z przepisów prawa czy też zwyczaju.

  Są dwa rodzaje zabezpieczeń:

  1)osobiste

  są to zabezpieczenia na osobę, osoba swoim majątkiem...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011 Znaków /2 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady udzielania kredytów i pożyczek przez banki - Zdolność kredytowa

  Cechy zdolności kredytowej:

  Cechy obiektywne- jeśli ktoś posiada wiedzę może określić, czy ktoś posiada zdolność (noworodek posiada zdolność prawną).

  Zdolność kredytowa to zdolność subiektywna, w tych samych okolicznościach podmiot może ją posiadać lub nie.

  Prawodawca przewiduje...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady udzielania kredytów i pożyczek przez banki - Umowa kredytowa

  Art.6 ustawy Prawo Bankowe określa czynności bankowe. Sensu stricto są to czynności, które wykonuje tylko bank. Sensu largo, mogą być też wykonywane przez inne podmioty, ale gdy wykonuje je bank to są one nazywane czynnościami bankowymi.

  Pożyczki należąc do czynności sensu largo. Natomiast kredytu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011 Znaków /1 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozliczenia pieniężne za pośrednictwem banków - gotówkowe i bezgotówkowe

  Są różne formy rozliczeń pieniężnych.

  1)gotówkowe- wpłata lub wypłata środków finansowych. Wyliczenie sposobów jest wyczerpujące.

  a)wpłata na rachunek wierzyciela

  b)czek gotówkowy

  2)bezgotówkowe- operacje finansowe dokonywane na rachunkach; nie mamy do czynienia z przekazem materialnym znaków...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011 Znaków /14 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunki wkładów oszczędnościowych

  Rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo- rozliczeniowe oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych mogą być prowadzone wyłącznie dla

  a)osób fizycznych

  b)szkolnych kas oszczędnościowych

  c)pracowniczych kas zapomogowo- pożyczkowych

  Rachunek bankowy może być prowadzony dla kilku...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011 Znaków /3 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunki bankowe - obowiązek posiadania rachunku bankowego

  Przedsiębiorca jest zobowiązany do

  dokonywania lub przyjmowania płatności za pośrednictwem swego rachunku bankowego w każdym przypadku, gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca, a jednorazowa wartość należności lub zobowiązań przekracza równowartość 15 000 € , gdy suma wartości tych...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011 Znaków /1 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunki bankowe - Sposób nawiązywania stosunku prawnego

  Art. 49 ust.p.b. wymienia jako zasadniczą czynność bankową prowadzenie rachunku bankowego, które regulowane jest przepisami kodeksu cywilnego. Definicja legalna znajduje się w art. 725kc.

  Przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza na czas oznaczony lub nieoznaczony jeżeli...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011 Znaków /5 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunki bankowe - rodzaje rachunków bankowych

  Art.49 ust.p.b.

  1)rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze

  2)rachunki lokat terminowych

  3)rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo- rozliczeniowe oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych

  4)rachunki powiernicze

  Rachunki rozliczeniowe oraz rachunki lokat terminowych mogą...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011 Znaków /838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Banki w formie spółek akcyjnych

  Do utworzenia i działalności banku w formie spółki akcyjnej stosuje się przepisy KSH o ile prawo bankowe nie stanowi inaczej .Funkcję organu nadzoru pełni rada nadzorcza-co najmniej 5 osób fizycznych .Członków rady powołuje i odwołuje walne zgromadzenie . Zarząd składa się z co najmniej 3 osób...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011 Znaków /915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tworzenie banków spółdzielczych

  Bankiem spółdzielczym jest bank będący spółdzielnią do którego stosuje się przepisy ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych , ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz ustawy Prawo spółdzielcze . Statut banku spółdzielczego pod rygorem nieważności powinien być sporządzony w formie aktu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011 Znaków /376

  praca w formacie txt

Do góry