Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BILANS UBEZPIECZYCIELA

  Element sprawozdania finansowego zakładu ubezpieczeń; charakteryzuje jego sytuację majątkową i finansową. Porządek przedstawianych w bilansie aktywów i pasywów, jak również zasady ich wyceny, tryb przygotowywania, zatwierdzania, badania przez biegłego rewidenta, wynikają z obowiązującego zakład...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BILANS

  Wsystematyzowane, dwustronne zestawienie wyrażonych w mierniku pieniężnym składników majątku trwałego i obrotowego, źródeł ich finansowania oraz rozliczeń międzyokresowych, sporządzone na określony dzień i w ściśle określonym czasie.

  Składniki majątku trwałego i obrotowego, zwane aktywami, są...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /10 846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BILANS UPADŁOŚCIOWY

  Bilans sporządzony na dzień otwarcia upadłości; zestawienie stanu majątku i kapitału z tzw. masy upadłościowej, którą na podstawie decyzji sądu o upadłości przejmuje syndyk masy upadłościowej, tj. osoba zarządzająca dalej tym majątkiem i przeprowadzająca likwidację jednostki.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BILANS FUZJI

  Bilans połączeniowy jednostek gospodarczych (spółek akcyjnych, spółek z o.o.). Połączenie spółek prowadzi do wstąpienia spółki przejmującej we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej na zasadach sukcesji generalnej, tzn. bez wymagania uzyskania zgody wierzycieli spółki przyłączonej (spółki...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BANKOWY ZASTAW REJESTROWY

  Ustanawiany jest w celu zabezpieczenia wierzytelności banku. Ustanowienie zastawu następuje na podstawie umowy zawartej na piśmie (pod rygorem nieważności) między osobą uprawnioną do rozporządzania przedmiotem (określonym w sposób umożliwiający jego łatwą identyfikację) zastawu (zastawcą) a...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁĘDY W DOKUMENTACJI KSIĘGOWEJ

  Polegają na nieprawidłowych, opóźnionych oraz zaniechanych zapisach księgowych i dotyczą dokumentów znajdujących się w księgowości. Możliwość popełnienia błędów występuje w każdej fazie ewidencji działalności gospodarczej. Ich występowanie narusza nadrzędną zasadę rachunkowości - zasadę...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /10 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BILANS KOŃCOWY

  Bilans sporządzony na podstawie końcowych stanów kont księgowych (kont bilansowych), zweryfikowanych za pomocą inwentaryzacji na koniec okresu obrotowego. Jest on jednocześnie bilansem początkowym (otwarcia). Na podstawie bilansu otwarcia otwiera się księgi rachunkowe w nowym okresie obrotowym.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAZA DANYCH

  Zestaw danych, przechowywanych w sposób względnie stały w pamięci komputera, zazwyczaj zsynchronizowany z oprogramowaniem pozwalającym na wykonywanie działań na nich, w szczególności z wyszukiwaniem i aktualizacją zawartych w nich informacji; to zestaw zbiorów mających identyczną strukturę fizyczną oraz...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /5 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BILANS LIKWIDACYJNY

  Bilans sporządzony na początek i na koniec likwidacji przedsiębiorstwa. Wycena składników majątku odbywa się według zasad obowiązujących przy domniemaniu zaniechania kontynuacji działalności.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BESSA

  Sytuacja na giełdzie, nazywana inaczej „rynkiem niedźwiedzia”, charakteryzująca się wzmożoną wyprzedażą papierów wartościowych bądź towarów, przy jednoczesnym znacznym trwałym spadku cen.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /225

  praca w formacie txt

Do góry