Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Omów energetyczno - informacyjne aspekty rozwoju

  Energetyczno-informacyjne aspekty rozwoju to:

  a) energetyka – wykorzystanie źródeł energii i koszt energetyczny procesów rozwojowych.

  b) informatyka – źródła, charakter i mechanizmy przekazywania informacji.

  c) metabolika – mechanizmy stymulacji i charakter przemiany materii. Zjawiska przemiany materii:...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Eric Dodano /29.08.2011 Znaków /790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj jakościowe aspekty rozwoju fizycznego

  Aspekty jakościowe rozwoju fizycznego to wzrastanie, różnicowanie, dojrzewanie i postęp.

  a) Wzrastanie – powiększanie ciała:

  - Rozrost – zwiększanie się wymiarów i masy tkanek;

  - Rozplem – mnożenie się liczby komórek na drodze podziału komórek i powielania kwasów dezoksyrybonukleinowych.

  b)...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Eric Dodano /29.08.2011 Znaków /1 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów dziedzinę badań i zadania auksologii

  Auksologia – to dyscyplina scalająca naukę o ontogenezie, badająca organizmy żywe w rozwoju osobniczym w zależności od czasu, determinacji genetycznej, wpływów środowiska, zarówno w aspekcie rozwoju biologicznego, jak również psychicznego i motorycznego. W ramach auksologii, zwanej też dewelopmentologią...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Eric Dodano /29.08.2011 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie rozwoju jawnego i utajonego

  Jawny rozwój charakteryzuje się wzrostem wymiarów ciała oraz zmianą jego kształtu i proporcji.

  Utajony rozwój wynika z kolejnych przystosowań biochemicznych i fizjologicznych, w skład których wchodzą skomplikowane reakcje chemiczne, metaboliczne i fizjologiczne umożliwiające wbudowanie substancji...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Eric Dodano /29.08.2011 Znaków /604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co rozumiesz pod pojęciem rozwoju fizycznego (somatycznego, biologicznego)?

  Rozwój fizyczny ( somatyczny lub biologiczny) – to całokształt procesów biologicznych, jakie zachodzą w rozwijającym się organizmie z wyłączeniem sfery psychicznej.

  Rozwój fizyczny jest procesem, a nie stanem, chociaż w określonych okresach ontogenezy można mówić o stanie rozwoju...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Eric Dodano /29.08.2011 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie rozwoju ontogenetycznego

  Rozwój ontogenetyczny to proces rozwoju organizmu od momentu zapłodnienia komórki jajowej przez plemnik do chwili śmierci osobnika. Stanowi on łańcuch kolejno po sobie następujących ogniw pewnych specyficznych procesów, o kierunku określonym czynnikami wrodzonymi i warunkami środowiskowymi.

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Eric Dodano /29.08.2011 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów najczęściej wykorzystywane rodzaje norm rozwojowych

  Istnieje kilka rodzajów norm rozwojowych:

  - normy populacyjne rozumiane zwykle jako normy ogólnopolskie, np. miasto-wieś, czy jako regionalne normy rozwoju fizycznego,

  - normy grupowe (uwzględniające cechy rodziców),

  - normy docelowe (konstruowane na wyselekcjonowanej pod względem warunków...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Eric Dodano /29.08.2011 Znaków /756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie „normalności” rozwoju i norm jako biologicznych układów odniesienia

  Przez normalność rozumiemy zakres zmienności fenotypowej w obrębie formy adaptacyjnej (to mniej lub bardziej trwały kompleks dostosowanej do środowiska zmienności genetycznej w obrębie populacji) danej populacji, wynikającej z rekombinacji genów rodzicielskich, jako normalny składnik wymieszania puli...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Eric Dodano /29.08.2011 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dlaczego w pracy z dziećmi i młodzieżą niezbędna jest wiedza dotycząca indywidualnych różnic w przebiegu procesu wzrastania i dojrzewania biologicznego

  Niezrozumienie i brak znajomości różnic indywidualnych rozwoju biologicznego i jego związki z rozwojem sprawności umysłowej i fizycznej często może prowadzić do nieodwracalnych zaburzeń harmonii rozwoju dzieci. Nauczyciele nieświadomi są bowiem tego, jak należy sobie radzić z tymi różnicami. Często...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Eric Dodano /29.08.2011 Znaków /842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij szerzej pojęcie wskaźnika stanu dojrzałości biologicznej (WSDB)

  Wskaźnik stanu dojrzałości biologicznej WSDB jest miarą zależności wyrażający stosunek wieku rozwojowego do kalendarzowego:

  WSDB =

  gdzie,

  Xij – wiek rozwojowy i-tego osobnika wyznaczony za pomocą j-tego kryterium (np. morfologicznego, szkieletowego i in. ),

  Xich – wiek kalendarzowy i-tego osobnika w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Eric Dodano /29.08.2011 Znaków /1 057

  praca w formacie txt

Do góry