Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Przedstaw główne zagrożenia zdrowia związane z wadliwym stylem życia

  1. Wadliwy styl życia

  Styl życia i zachowania zdrowotne determinują w największym stopniu stan zdrowia ludności. Do zachorowań zagrażających zdrowiu należą przede wszystkim:

  a) mała aktywność fizyczna ogółu ludności. Zadawalający poziom aktywności fizycznej cechuje: 70% dzieci 6-7 letnich, 20-30%...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011 Znaków /1 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów bezpośrednie mierniki zdrowia

  a) bezpośrednie mierniki negatywne, tj.:

  -wskaźniki zachorowalności,

  -wskaźniki chorobowości,

  -wskaźniki absencji chorobowej,

  -wskaźniki inwalidztwa.

  b) bezpośrednie mierniki pozytywne uzyskiwane są na podstawie badań profilaktycznych populacji, dotyczące rozwoju fizycznego, wydolności i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011 Znaków /1 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij szerzej czynniki warunkujące zdrowie

  1. Czynniki biologiczne – determinanty genetyczne i paragenetyczne decydujące o właściwościach biologicznych biotypu – cechy anatomiczne, fizjologiczne, biochemiczne, immunologiczne,

  2. Środowisko fizyczne – charakterystyka środowiska biogeograficznego, siedliska, środowiska pracy, miejsca...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011 Znaków /1 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj definicję ekologii człowieka i podstawowe warunki zdrowego środowiska

  Ekologia człowieka jest międzydyscyplinarną dziedziną wiedzy o wzajemnych związkach między człowiekiem (jako jednostką i jako populacją oraz społecznością) i jego środowiskiem (naturalnym i sztucznym).

  Celem ekologii człowieka jest zrozumienie, jak środowisko naturalne oraz przekształcane przez...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011 Znaków /1 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz holistyczno - funkcjonalny model zdrowia

  W modelu holistyczno-funkcjonalnym zdrowie wyraża się we wzajemnej relacji, jaka zachodzi pomiędzy człowiekiem a jego otoczeniem i jest procesem dynamicznej równowagi. O poziomie zdrowia człowieka współdecydują stresory (czynniki patogenne) i zasoby odpornościowe tkwiące w człowieku, w jego cechach...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011 Znaków /1 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz biomedyczny model zdrowia

  Biomedyczny model zdrowia ujmuje zdrowie jako kategorię zobiektywizowaną. Zdrowie jest w tym modelu najczęściej rozumiane jako stan braku zakłóceń w funkcjach biologicznych organizmu. Organizm cechuje się w stanie zdrowia normalnością podstawowych funkcji. Zdrowie człowieka podlega obiektywnym zasadom...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011 Znaków /924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak rozumiesz subiektywność zdrowia?

  Zdrowie może być określane obiektywnie, jak i subiektywnie. W naukach medycznych i społecznych współwystępują aktualnie dwa modele zdrowia: biomedyczny i holistyczno – funkcjonalny. Model biomedyczny ujmuje zdrowie jako kategorię zobiektywizowaną.

  Zdrowie jest w tym modelu najczęściej rozumiane jako...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011 Znaków /1 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj różne płaszczyzny zdrowia i wyjaśnij ich znaczenie

  Konstytucja wyróżnia trzy płaszczyzny zdrowia:

  1) Zdrowie fizyczne, czyli somatyczne, a więc to które odnosi się do organizmu.

  Stanowi ono tło dla licznych i dobrze nam znanych chorób ciała, ale nie tylko bierne tło, bo umiemy też świadomie potęgować pewne jego elementy poprzez ćwiczenia i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011 Znaków /2 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak rozumiesz chorobę i jej związki ze zdrowiem?

  Choroba – stan organizmu lub jakiejś jego części, czy narządu, który charakteryzuje się zakłóceniem ich normalnej czynności – jest zwykle odnoszona jedynie do ściśle ustalonych stanów patologicznych, które dają się rozpoznać klinicznie. Analiza obserwacji klinicznych świadczy jednak o tym, że główną...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011 Znaków /821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij szerzej definicję zdrowia sformułowaną przez ŚOZ

  Zdrowie jest:

  - wartością, dzięki której jednostka lub grupa może realizować swoje aspiracje i potrzebę osiągania satysfakcji oraz zmieniać środowisko i radzić sobie w nim;

  - zasobem dla społeczeństwa, gwarantującym jego rozwój społeczny i ekonomiczny; tylko zdrowe społeczeństwo może tworzyć...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011 Znaków /1 562

  praca w formacie txt

Do góry