Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Analiza elementarnych pojęć pedagogiki społecznej - Termin ,,wychowanie”

  a) Według H. Radlińskiej obejmuje trzy nawzajem uzupełniające się sfery rozwojowe:

  - Wzrost ( w tym znaczeniu rozwój osobniczy) dotyczy rozwoju fizycznego i psychicznego, mającego charakter autonomiczny.

  - Wrastanie, czyli wchodzenie jednostki w różne środowiska społeczne. Przebieg wrastania uzależniony...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /2 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza elementarnych pojęć pedagogiki społecznej - Pojęcie ,,środowisko”

  a) Helena Radlińska określa środowisko jako ,, zespół warunków, wśród których bytuje jednostka i czynników kształtujących jej osobowość, oddziałując stale lub przez dłuższy czas”.

  Wyodrębnia ona następujące odmiany środowiska: bezpośrednie i szersze, obiektywne i subiektywne, materialne i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /2 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe cechy pedagogiki społecznej - Czym jest pedagogika społeczna?

  Jej polska twórczyni-Helena Radlińska- nie zdecydowała się na definicję, ograniczając się do kilkakrotnego charakteryzowania swej plastycznej koncepcji. Ostatnia z tych charakterystyk brzmi:,, Pedagogika społeczna jest nauką praktyczną, rozwijającą się na skrzyżowaniu nauk o człowieku, biologicznych i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /2 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe cechy pedagogiki społecznej - Geneza pedagogiki społecznej

  Przeobrażenia gospodarcze, społeczne i kulturowe Europy i Ameryki XIX wieku, wywołane przez postępy techniki i ruchy rewolucyjne stanowiły podstawowy bodziec dla kształtowania się pedagogiki społecznej.

  Rozwojowi kapitalizmu sprzyjała industrializacja i urbanizacja, która także sprzyjała rozkładowi...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /1 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomoc społeczna - Przyznawanie świadczeń pomocy społecznej

  Świadczenia pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Decyzja o przyznaniu lub odmowie świadczenia wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego – przeprowadza go...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomoc społeczna - Rodzaje świadczeń pomocy społecznej

  Zasiłek stały – udzielany jest osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeśli nie maja własnych środków utrzymania lub dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego. Mogą korzystać z niego inwalidzi, osoby starsze, osoby opiekujące się dzieckiem wymagającym stałej...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /3 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomoc społeczna - Formy pomocy społecznej

  Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, poza tym świadczenie powinno służyć umacnianiu rodziny. Wyróżnia się następujące formy pomocy społecznej:

  Pomoc rzeczowa – polega na udzielaniu schronienia, posiłku lub niezbędnego...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /1 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomoc społeczna - Zadania pomocy społecznej

  Pomoc społeczna polega w szczególności na:

    1)   przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;

    2)   pracy socjalnej;

    3)   prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;

    4)   analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

    5)...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /2 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomoc społeczna - Klienci pomocy społecznej

  Pomoc społeczną udziela się osobom i rodzinom z powodu:

  - ubóstwa,

  - sieroctwa,

  - bezdomności,

  - bezrobocia,

  - potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

  - niepełnosprawności,

  - długotrwałej lub ciężkiej choroby,

  - przemocy w rodzinie,

  - przemocy rówieśniczej,

  - bezradności w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /1 848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomoc społeczna - Definicja i cele pomocy społecznej

  Pomoc społeczna jest instytucja polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać sami, z wykorzystaniem własnych środków, możliwości i uprawnień.

  Pomoc społeczną organizują organy administracji...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /902

  praca w formacie txt

Do góry